Synpunkter angående nytt EG-direktiv mot diskriminering

Diarienummer: 10.1:0906/08
Ställd till: Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Barnombudsmannens synpunkter angående förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Barnombudsmannen välkomnar en reglering vad gäller diskriminering på grund av ålder. Det är positivt att frågan uppmärksammas inom den europeiska unionen. Barnombudsmannen anser att om ett barn anser sig omotiverat särbehandlat på grund av sin ålder ska han eller hon ha rätt att få sin sak prövad och barnets talan måste kunna föras av den föreslagna ombudsmannen mot diskriminering.

Barnombudsmannen anser att det föreligger ett behov av förbud mot åldersdiskriminering på området varor, tjänster och bostäder. Barnombudsmannen har i olika sammanhang fått kännedom om obefogade åldersgränser avsedda att utestänga barn utan motiverade skäl.

Barn under 18 år har begränsningar i sin civilrättsliga handlingsförmåga och kan i princip inte själva råda över sin egendom eller åta sig förbindelser av ekonomisk natur. Sådana åtgärder ankommer istället på förmyndaren eller kräver i varje fall dennes samtycke och därmed kan en del åldersgränser bli naturliga.

Barnombudsmannen har dock sett fall där exempelvis offentliga bibliotek har absoluta åldersgränser och där barn inte tillåts nyttja delar av bibliotekets tjänster ens med förmyndarens samtycke. Detta med hänvisning till att barn inte är tillräckligt varsamma med datorer och böcker förrän i en viss ålder. Sådana generaliserande antaganden är givetvis kränkande för individen.

När det gäller restauranger och nöjesställen anser Barnombudsmannen att alkohollagens åldersgränser inte ska kunna utgöra en tillräcklig grund för att utestänga barn och unga. Ofta utestängs de från kulturella evenemang på just restauranger och nöjesställen, till exempel musikkonserter, med hänvisning till alkoholförsäljning i samband med evenemanget.

Särbehandling på grund av ålder är något annat än diskriminering på grund av ålder och att det finns en viss svårighet i att skilja de godtagbara fallen av särbehandling på grund av ålder från de icke godtagbara. Detta är något som gör att det är svårt att fullt ut förutse vad ett förbud mot diskriminering på grund av ålder kommer att innebära i praktiken. Barnombudsmannen anser att en mer utförlig kartläggning av de åldersrelaterade villkor som tillämpas på området varor, tjänster och bostäder, och syftet med dessa bör genomföras.

Barnombudsmannen välkomnar som sagt att ålder föreslås införas som en diskrimineringsgrund . Vi är däremot kritiska till att ålder inte definieras. Inte heller arbetslivsdirektivet innehåller någon definition av begreppet ålder men det hade varit önskvärt inte minst för att tydliggöra barns och ungas ställning. Av samma skäl anser vi att begreppet ålder bör definieras i det nuvarande förslaget.

Barnombudsmannen beklagar att fokus i frågan om åldersdiskriminering alltför ofta ligger på hög ålder och diskriminering av äldre personer. Som exempel kan nämnas förarbetena till den förslagna diskrimineringslagen. Reglerna är endast undantagsvis analyserade ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Unga arbetstagare nämns endast i förbigående, trots att lagen ska omfatta även dem. Exempel på vad diskriminering av en ung person kan innebära saknas.

Sammanfattningsvis vill vi framhålla att det är hög tid att frågan om åldersdiskriminering även utanför arbetslivet utreds. En sådan utredning måste innefatta en analys av området utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

Lena Nyberg
Barnombudsman