Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:1268/08

Sammanfattning
Barnombudsmannen anser att förslaget till nya behörighetskrav är alltför långtgående vilket kan komma att innebära att ett relativt stort antal elever i landet ställs utanför möjligheten att gå på ett nationellt gymnasieprogram.

Vi tillstyrker förslaget om särskilt stöd till de elever på gymnasiet som har svårt att nå målen i engelska och matematik.

Barnombudsmannen har inhämtat ett antal elevers åsikter angående de förslag som läggs i utredningen. Dessa elever har nyligen gjort sitt val till gymnasiet och besitter därmed värdefull kunskap om hur det ser ut vad gäller dessa frågor i dagsläget.

5.1 Behörighet

Barnombudsmannen ställer sig negativ till utredningens förslag att behörighetskravet för yrkesprogrammen ska vara godkänt betyg i minst 8 ämnen inklusive svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska.
Barnombudsmannen ställer sig även negativ till regeringens förslag att behörighetskravet för yrkesprogrammen ska vara godkänt betyg i minst 8 ämnen inklusive svenska/svenska som andra språk, samt det meritvärde som framgår av föreskrifter som regeringen meddelar.

Vi anser att behörighetskravet i förslaget är alltför högt ställt vilket kan komma att innebära att ett relativt stort antal elever i landet ställs utanför möjligheten att gå på ett nationellt gymnasieprogram. Att höja kraven från dagens tre ämnen till åtta ter sig orimligt och det är inte möjligt att förutse vilka konsekvenser förslaget får för enskilda elever.

Det ter sig också märkligt att det inte finns några genomgående likvärdiga kriterier för vilka ämnen som eleven ska ha godkänt i för att vara behörig till yrkesprogram. Det kan i praktiken innebära att elever som inte har godkänt betyg i ämnen som är grundläggande för det valda programmet erhåller behörighet medan en elev som har godkänt i ämnen som är grundläggande för det valda programmet, men färre i antalet godkända betyg inte erhåller behörighet. Syftet att man som elev ska ha de bästa förutsättningarna för att klara gymnasieutbildningen med godkända betyg kan då riskera att inte uppfyllas.

Barnombudsmannen har förståelse för att utredningen vill säkerställa att de elever som söker och antas till ett gymnasieprogram har förutsättningar att genomföra detta på ett bra sätt. Elever är individer med personliga förutsättningar och det ligger ett ansvar också på skolan att motivera eleverna genom undervisning och stöd så att möjligheten att lyckas finns för eleverna. Det kan finnas en mängd olika skäl till att en elev inte uppnår godkänt i ett eller flera ämnen i grundskolan, vilka inte nödvändigtvis innebär att eleven är dåligt rustad för att klara ett gymnasieprogram. Betyg är en skönsmässig bedömning som görs av en lärare, vilket innebär att personkemin givetvis spelar en stor roll. Det kan också ha inträffat något, såsom en sjukdom, under elevens grundskoletid vilket har gjort att eleven inte kunnat prestera i nivå med vad han eller hon klarar av. Grundskolan kan också ha varit sämre på att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de är berättigade till eller att förebygga mobbning, vilket kan resultera i att barnet inte vågar gå till skolan.

Barnombudsmannen ställer sig frågande till vad de ungdomar som inte kommer att vara behöriga till gymnasiet ska göra istället. Om utredningens förslag genomförs kommer det sannolikt att innebära att det blir ett stort tryck på de platser inom preparandåret och de individuella alternativen som föreslagits att ersätta dagens individuella program. Dessa måste enligt vår mening ses som alternativ som bör komma i fråga framförallt i undantagsfall.

Om den föreslagna reglering ändå genomförs vill Barnombudsmannen föreslå att en speciell reglering införs som gör det möjligt för elever som enligt den föreslagna regleringen saknar behörighet till gymnasiet att kunna få dispens. Det finns elever som har kapacitet att studera på gymnasium, även om de har missat en stor del av sin studietid på grundskola. 

Övrigt
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att huvudmannen bör ge särskilt stöd till de elever på gymnasiet som behöver det för att nå målen i ämnen som engelska och matematik.
Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Hildingson Boqvist.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist