Förslag till EG-direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG

Ställd till: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer: 9.1:1314/08

Sammanfattning
Det är positivt att kommissionen presenterar ett förslag till revidering av Europaparlamentet och rådets direktiv 86/613/EEG. De sociala trygghetssystemen i medlemsstaterna för medhjälpande makar och villkoren för uttag av ersättning vid mammaledighet är idag inte enhetliga vilket kan leda till att barn diskrimineras.

Enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska varje barn, oberoende av barnets eller föräldrarnas ställning, tillförsäkras de rättigheter som anges i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag. Direktivets huvudsyfte är främst att förbättra tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och att hjälpa kvinnor att kombinera arbete och familj som kan leda till en bättre livskvalitet för familjen.

Barnombudsmannen anser dock att förslagets konsekvensanalys saknar ett tydligt barnperspektiv. Vi vill understryka vikten av att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn som till exempelvis vid uttag av mammaledighet, i överensstämmelse med artikel 3 i barnkonvention.

Förslag till revidering av direktiv 86/613/EEG

Artikel 2 Definitioner
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att omdefiniera rekvisitet ”medhjälpande makar” till att även omfatta personer som likställs med makar enligt nationell lagstiftning och som regelbundet deltar i familjeföretagets verksamhet.  Enligt vår mening ska inte äktenskapsrättslig status vara avgörande huruvida en person faller inom rekvisitets tillämpningsområde eller inte. 

Artikel 6 Socialt skydd för medhjälpande makar
I dag kan medhjälpande makar ansluta sig till sociala trygghetssystem på frivillig basis. Barnombudsmannen anser dock att skyddet inte är tillräckligt och välkomnar därmed förslaget att medhjälpande makar erbjuds en minst lika god skyddsnivå som egenföretagare, om de så begär, genom inbetalning av sociala avgifter. Det är viktigt att påpeka att egenföretagares möjlighet att ta del av det sociala trygghetssystemet bör vara likvärdiga med arbetstagare för att undvika att olikheter uppstår mellan olika anställningsformer. En medhjälpande make ska inte behöva vara ekonomiskt beroende av sin partner vid en eventuell konkurs eller bortgång, vilket indirekt även drabbar barnen. Att de sociala trygghetssystemen ser olika ut i skilda medlemsstater gör att förutsättningarna för barnen ser olika ut. Alla föräldrar, oavsett om de är egenföretagare eller medhjälpande make, ska ha möjlighet till att utnyttja det sociala trygghetssystemet som till exempelvis vid vård av sjukt barn. Gemenskapen bör fortsätta att arbeta för ett enhetligt socialt trygghetssystem där alla barn kan erbjudas lika möjligheter till att bli vårdade av sina föräldrar.

Artikel 7 Skydd vid moderskap
Barnombudsmannen välkomnar att kvinnliga egenföretagare och medhjälpande makar på egen begäran ska ha rätt till mammaledighet i enlighet med direktivet 92/85/EEG. Barnombudsmannen är positiv till att ersättningen åtminstone ska utgå till samma belopp som vid sjukdom, med förbehåll för ett eventuellt ersättningstak som fastställs i nationell lagstiftning.

Enligt artikel 6 i barnkonventionen har varje barn en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Det är av stor vikt att alla föräldrar och barn har ett likvärdigt skydd oavsett ekonomiska förutsättningar och faktorer. Enligt artikel 5 ska föräldrarna vara en garant för att barns rättigheter tillgodoses. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och barnets bästa ska alltid vara utslagsgivande i enlighet med artikel 18. Vidare slår artikel 18 fast att staten ska ge lämpligt bistånd till föräldrarna som ekonomiskt stöd i deras föräldraskap. Internationella arbetsorganisationen (ILO) rekommendation som kompletterar Konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd, 2000 (nr 191), stödjer uttryckligen principen i artikel 18 i barnkonventionen. Staterna uppmuntras att ge föräldraledighet som ska vara tillgänglig för endera av föräldrarna under en period efter moderns föräldraledighet efter förlossningen.

Vi anser att förslaget att kvinnliga egenföretagare ska kunna ta ut sin mammaledighet och samtidigt driva sitt företag med hjälp av en tillfällig ersättare istället för ekonomisk ersättning är positivt. Små barn har rätt till och är i behov av bland annat god anknytning till sina föräldrar, trygghet och omvårdnad. Att vara hemma med barn samtidigt som företaget fortdrivs främjar familjens livskvalitet. Det är viktigt att poängtera att nämnda alternativ endast bör vidtagas om det är till barnets bästa i det enskilda fallet, i linje med artikel 3 i barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit Catrin Listad.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist