Läkemedelspaketet – förslag till ny läkemedelslagstiftning från Kommissionen

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:1336/08

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande förslag från Kommissionen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist