Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet (Ds 2009:39)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0733/09

Inledning
Barnombudsmannen har tidigare tillskrivit regeringen i frågan om att barn och föräldrar separeras då föräldern tvingas lämna barnet och ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. (1) Mot bakgrund av detta är Barnombudsmannen positiv till att regeringen nu avser att minska risken för onödiga och orimliga separationer mellan barn och föräldrar. Barnombudsmannen är dock mycket kritisk till den del i regeringens förslag som innebär att ett barn under vissa omständigheter även fortsättningsvis kan separeras från sin förälder under en viss tid.

5 Uppehållstillstånd för vissa anhöriga efter inresan
5.1.3 Överväganden
Barnombudsmannen tillstyrker delvis regeringens förslag att vid skälighetsbedömningen enligt 5 kap. 18 § andra stycket 5 UtlL ska risken för att ett
barn för en inte obetydlig tid skiljs från sina föräldrar särskilt beaktas, om det framstår som uppenbart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige. Barnombudsmannen avstyrker den del i förslaget som innebär att barn och föräldrar fortsättningsvis riskerar att skiljas åt för en, i det enskilda fallet, inte obetydlig tid.

Med stöd av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) anser Barnombudsmannen att en förälder som uppenbart har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn, ska medges undantag enligt 5 kap. 18 § andra stycket 5 UtlL.

Enligt artikel 9 i barnkonventionen ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom då behöriga myndigheter som är underställda rättslig överprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Enligt artikel 10 i barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska behandla alla familjeåterföreningar på ett positivt, humant och snabbt sätt. Artikel 10 ska tolkas i ljuset av artikel 9 och slutsatsen är att barnet har rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna utom i de fall det står i strid med barnets bästa.

I sammanhanget vill Barnombudsmannen särskilt uppmärksamma regeringen på konsekvenserna för de allra yngsta barnen vid en påtvingad separation från en förälder. Enligt artikel 6 i barnkonventionen har varje barn rätt till livet och det är konventionsstatens ansvar att säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Under barnets första år utvecklar barnet en relation och knyter an till sina föräldrar. (2) Anknytningen uppstår i ett samspel mellan den vuxne och barnet och är mycket betydelsefull för barnets utveckling och psykiska hälsa. (3) 

De yngsta barnen saknar förmåga till objektskonstans vilket innebär att de inte klarar av att se en person som en enda sammansatt individ. Deras utveckling är beroende av stabilitet, trygghet och en nära och kontinuerlig relation till föräldrarna. De små barnens tidsuppfattning är annorlunda än vuxnas och de kan inte överblicka tid på samma sätt.  Även en kortare tids frånvaro kan innebära att den förälder barnet inte träffar nästan försvinner ur barnets medvetande.(4)

5.2.3 Överväganden
Barnombudsmannen tillstyrker delvis regeringens förslag att vid bedömning enligt 12 kap.  18 § första stycket 3 UtlL av om det finns annan särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska risken för att ett barn långvarigt skiljs från sin förälder särskilt beaktas, om det framstår som uppenbart att uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1-4, 5 kap. 3 a § första stycket 1-3 eller andra stycket UtlL skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige. Barnombudsmannen avstyrker den del i förslaget som innebär att barn och föräldrar riskerar att skiljas åt för en, i det enskilda fallet, långvarig tid med samma motivering som redogjorts för avseende lagändringen i 5 kap. 18 § andra stycket 5 UtlL. 

Barnombudsmannen anser att det är oskäligt att barnet ska bli lidande av att förälderns ansökan om uppehållstillstånd på grund av stark anknytning inkommer först efter det att ett beslut om verkställighet fattats. För barnet får separationen konsekvenser oavsett när förälderns ansökan om uppehållstillstånd inkommer.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

1) Barnombudsmannen skrivelse. Föräldrar tvingas lämna sina spädbarn för att ansöka om uppehållstillstånd. 2008. Dnr 9.2:0018/08.
2) Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Att knyta an, en livsviktig uppgift,  2 004:2.
3) Det gäller livet. Barnpsykiatrinskommitténs slubetänkande (SOU 1998:31).
4) Gustavsson, T.  Barn- och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge. Bilaga 1. i Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. Ds 1999:57.