Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2009:41)

Diarienummer: 9.1:0777/09
Ställd till: Socialdepartementet


6 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att om en patient är under 18 år när vården påbörjas eller när patienten uteblir från ett avtalat besök inom hälso- och sjukvården eller tandvården, ska vårdavgiften tas ut av patientens förmyndare.

Barnombudsmannen tillstyrker också att om det finns flera förmyndare så ska de svara solidariskt för avgiften.
Barnombudsmannen har inget att erinra mot förslaget att om det finns särskilda skäl så får dock avgiften tas ut av den underårige. I promemorian nämns bland annat den situationen när en underårig bokar en tid hos en gynekolog för att få preventivmedel utskrivna, men uteblir från besöket. Av promemorian framgår att i ett sådant fall är det rimligt att vårdgivaren ställer krav på betalning av avgiften till barnet själv med hänvisning till att det annars finns risk att vårdgivaren bryter mot offentlighets- och sekretesslagen. Barnombudsmannen delar denna bedömning men vill framhålla att vårdgivarna kan komma att behöva tydliga riktlinjer för hur bedömningen ska ske av vad som ska anses vara särskilda skäl så att hanteringen blir enhetlig över landet.
Förslaget kommer inte att påverka de underåriga som redan påförts betalningsansvar för avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Barnombudsmannen är väl förtrogen med att ny lagstiftning inte kan tillämpas retroaktivt men vill ändå framhålla att det finns landsting/regioner som själva valt att återkalla inkassokrav mot underåriga. Vi vill i sammanhanget nämna Region Skåne som redan i mars 2007 fattade beslut om att återkalla samtliga inkassouppdrag gällande fordringar som avsåg vård av patient som vid det aktuella vårdtillfället var under 18 år. Region Skåne valde också, som en konsekvens av sitt beslut, att inte heller driva ärenden vidare där det fanns upprättade avbetalningsplaner.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist