Förslag till lag om införande av skollagen m.m.

Diarienummer: 9.1:0798/09
Ställd till: Utbildningsdepartementet


Barnombudsmannen har inget att erinra mot förslag till lag om införande av skollagen m.m. men vill betona vikten av en mycket restriktiv tillämpning av förslaget till en ny sekretessbrytande bestämmelse om uppgiftslämnande utan hinder av hälso- och sjukvårdssekretessen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist