Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 2009:36)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0665/09

 
Inledning
Barnombudsmannen har tagit del av delbetänkandet ”Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” med förslag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Ändringen har till syfte att konventionen ska få genomslag i praktiken på alla nivåer i samhället.

Konventionen omfattar alla personer i alla åldrar med funktionsnedsättning vilket betyder att alla artiklarna även gäller barn.

Artikel 7 i den ifrågavarande konventionen är den artikel som enbart fokuserar på barn och trycker på att alla barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som barn utan funktionsnedsättning. Artikeln genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionens) fyra grundprinciper (artiklarna 2,4,6 och 12).

Barnkonventionen är en konvention som omfattar alla barn upp till 18 år. Alla rättigheter gäller alla barn så även barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning ges i barnkonventionens artikel 23 särskilda rättigheter.

Genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett led i att ytterligare stärka rättigheterna för bland annat  barn med funktionsnedsättning. I arbetet med främjandearbetet är det viktigt att konventionens principer blir kända bland alla barn och ungdomar och särskild bland barn med funktionsnedsättning.

3 Förslag
Barnombudsmannen ställer sig positivt till delegationens förslag om att Diskrimineringsombudsmannen får i uppgift att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen samt att Handisam får, liksom idag, i uppgift att svara för främjande och uppföljande uppgifter som hör ihop med den nationella handikappolitiken och dess genomförande.

3.3.7 Varför Diskrimineringsombudsmannen?
Kompetensen 
Delegationen gör bedömningen att Diskrimineringsombudsmannen måste förstärka sin kompetens när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att också säkerställa och förstärka kompetensen när det gäller kunskap om och rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättning.

Oberoendet 
Barnombudsmannen har i ett tidigare remissvar över departementspromemorian ”FN:s konventions om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ” ( Ds 2008:23 ) framfört att arbetet med att främja, skydda och genomföra konventionen bör bedrivas av en oberoende instans/myndighet och att Parispriciperna ska gälla när denna instans utformas.

Barnombudsmannen anser liksom delegationen att Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som närmast svarar upp mot mandatet att kunna lämna synpunkter eller rapporter inom områden som myndigheten väljer att belysa.
 
Individuella klagomål
Delegationen anser att frågan om individuella klagomål är för omfattande för att kunna besvaras inom ramen för det aktuella betänkandet.

Barnombudsmannen anser att om rättigheter ska ha någon innebörd för barn måste det finnas effektiva medel för att rättigheterna ska kunna utkrävas i praktiken.  Enligt FN:s barnrättskommitté, General Comments nr 5, är det viktigt att barn får tillgång till ”rådgivning, försvar, inklusive stöd till eget försvar, och tillgång till enskilda klagomålsprocedurer samt till domstol, med nödvändig rättshjälp”. Det innebär att frågan om individuell klagorätt när de egna rättigheterna kränks även är aktuell för barn med funktionsnedsättning. För att göra det möjligt för barn att utöva sin klagorätt är det viktigt att utforma denna process utifrån barnens ålder och mognad.
Barnombudsmannen anser det är viktigt att barn med funktionsnedsättning ska få sin sak prövad genom att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen med hänvisning till både barnkonventionen och den aktuella konventionen om personer med funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannens råd 
Barnombudsmannen instämmer i förslaget att ledamöterna i Diskrimineringsombudsmannens råd även i fortsättningen tillsätts av ombudsmannen.  Det är också väsentligt att det i rådet finns personer med egna funktionsnedsättningar eller är representanter från handikapprörelsen.

Barnombudsmannen anser också att det är viktigt att utveckla samverkan med ungdomsförbunden inom handikapprörelsen. Möjligheten att tillsätta ett expertråd med ungdomar med funktionsnedsättning bör övervägas.

3.7 Barnperspektiv och jämställdhet
I detta sammanhang vill Barnombudsmannen föra fram några viktiga åtgärder som krävs av Diskriminerings- ombudsmannen när det gäller främjandet av konventionen.

Barnombudsmannen anser att det är angeläget att ha ett barnperspektiv i alla artiklarna. Artikel 7 i konventionen bygger på de fyra grundprinciperna i FN:s konventions om barnets rättigheter.  Arbetet med att främja, skydda och övervaka konventionen bör därför genomsyras av ett barnperspektiv vid tolkningen av hela konventionen i det framtida främjandearbetet. Delegationen betonar vikten av ett nära samarbete med Barnombudsmannen för att ta till vara befintlig kunskap hos myndigheten.

Barnombudsmannen instämmer i att det är viktigt att det fortsatta främjandearbetet av den aktuella konventionen sker i samverkan mellan Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen. En samverkan mellan de två myndigheterna kommer på sikt öka samsynen och leda till effektivare bevakning att förverkliga de olika konventionerna vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning. 
I ärendet har utredaren Tove Rinnan varit föredragande.
 
Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist