Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1: 0829/09


5 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

5.1 Bör vårdnadshavares skadeståndsansvar skärpas?
Enligt uppgifter från Kronofogdemyndigheten är obetalda skadestånd den vanligaste orsaken till att barn under 18 år registreras i Kronofogdemyndighetens register. Betalningsanmärkningar gör det svårt för barnet att senare i livet få hyreskontrakt, telefonabonnemang och vissa typer av arbeten. Därför är det av stor vikt att dessa barn inte ska behöva inträda i vuxenlivet med skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Om förslaget om skärpt föräldraansvar leder till en minskad ungdomsbrottslighet torde antalet obetalda skadeståndsskulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten också minska, vilket i så fall är en positiv följd av förslaget.

Barnombudsmannen delar uppfattningen att föräldrars reaktioner – eller avsaknad av reaktioner – i förhållande till deras barns och ungdomars beteenden har betydelse för risken för ungdomsbrottslighet. Vi vill dock betona vikten av tidiga förebyggande insatser från socialtjänst och skola för att möjliggöra för föräldrar att ta ett större ansvar för sina barns och ungdomars liv. Arbetet mot ungdomsbrottslighet måste, precis som framgår av promemorian, bedrivas på bred front.

5.2 Hur bör ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavaren utformas?
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att införa en ny skadeståndsgrund för vårdnadshavare i form av ett principalansvar samt att vårdnadshavaren solidariskt med sitt barn ska ansvara för skador som deras barn vållar genom brott.

5.4 Principalansvaret ska kunna jämkas
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en vårdnadshavares skadeståndsskyldighet ska kunna jämkas.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist