Europaparlamentets och rådets skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv

Ställ till: Justitiedepartementet
Diarienummer 9.1:0977/09

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (skyddsgrundsdirektivet).

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla internationellt skydd (asylprocedurdirektivet)

Barnombudsmannens synpunkter
Barnombudsmannen har lämnat synpunkter till skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet år 2006.  Barnombudsmannen har tagit del av de omarbetade förslagen och väljer att endast föra fram synpunkter vad gäller bestämmelsen om personlig intervju i asylförfarandet, artikel 13 i asylprocedurdirektivet.

Av den första punkten i artikel 13 i asylprocedurdirektivet framgår att medlemsstaterna genom nationell lagstiftning får fastställa i vilka fall en underårig ska ges möjlighet till en personlig intervju. Barnombudsmannen ställer sig kritisk till detta förslag då vi anser att en sådan bestämmelse kan leda till att medlemsstater kan neka barn att komma till tals i asylförfarandet, vilket inte står i överenskommelse med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen anser att alla barn i asylprocessen har rätt till en personlig intervju, det vill säga en rätt att komma till tals. I praktiken innebär detta att alla barn ska beredas möjlighet att höras individuellt, utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. 

Principen om barnets rätt att komma till tals uttrycks i artikel 12 i barnkonventionen. I artikeln slås fast att alla barn har en oinskränkt rätt att yttra sig i frågor som rör honom eller henne själv. Barnets rätt att komma till tals är alltså absolut. Artikel 12 anger ingen minimiålder för barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Istället ger barnkonventionen uttryck för att det är tydligt att barnet kan bilda sina egna åsikter från mycket tidig ålder och att de faktiskt också gör så.

Artikel 12 innebär att barnet ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne och att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. Artikeln understryker barnets ställning som en enskild individ med egna grundläggande mänskliga rättigheter och åsikter. Artikel 12 innebär en aktiv skyldighet att lyssna på barnets åsikter och ta dem på allvar. Samtidigt måste det vara tydligt att barnet inte får tvingas att prata med personal vid beslutande myndigheter, exempelvis Migrationsverket. Rätten att komma till tals innebär givetvis också en rätt att inte tvingas uttrycka sina åsikter.

I sammanhanget vill Barnombudsmannen uppmärksamma regeringen på följande. Av 1 kap. 11 § utlänningslagen framgår att barnet ska höras om det inte är olämpligt. Barnombudsmannen anser att införandet av detta olämplighetsrekvisit är ett exempel på hur alla barns rätt att komma till tals inskränks i svensk lagstiftning. Med det nuvarande förslaget i artikel 13 i asylprocedurdirektivet ser Barnombudsmannen att inskränkningar av sådant här slag, det vill säga olämplighetsrekvisitet i 1 kap. 11 § utlänningslagen, fortsättningsvis kommer att vara en del av nationell lagstiftning, vilket alltså inte står i överensstämmelse med barnkonventionen.  Barnombudsmannen uppmanar därför regeringen att vidta åtgärder och säkerställa att det av asylprocedurdirektivet ska framgå att alla barn ska beredas möjlighet att höras individuellt i asylförfarandet.   

Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson. I ärendets handläggning har även ansvarig jurist Charlotte Lenman deltagit.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman