Särskilda program och behörighet till yrkesprogram

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 9.1:0788/09

Särskilda program och behörighet till yrkesprogram
(dnr U2009/5552/G)
I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) fastslås och erkänns barnets rätt till utbildning. Rättigheten gäller alla barn och ingen får undantas eller diskrimineras från denna rätt. För att förverkliga barnets rätt till utbildning och på grundval av lika möjligheter för alla ska konventionsstaterna särskilt uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen.

Med utgångspunkt i barnkonventionen ställer sig Barnombudsmannen positiv till de flesta av departementspromemorians förslag gällande särskilda program och behörighet till yrkesprogram. Vi välkomnar särskilt det rättighetsperspektiv som anläggs då alla elevers rätt till utbildning lyfts fram. Vidare ser Barnombudsmannen utifrån ett barnrättsperspektiv också positivt på promemorians förslag om en utökad individanpassning utav kompletterade utbildningar för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram.

Barnombudsmannen vill poängtera att det är viktigt att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sin potential. Varje elev är en unik individ med unika förutsättningar och med egna, individuella rättigheter. De höjda behörighetskraven kan komma att innebära att ett stort antal elever ställs utanför gymnasieskolan. Därför ser vi det som viktigt att de särskilda program som föreslås erbjuder alla barn som så önskar stöd och möjligheter att vidareutveckla och komplettera sina kunskaper för att kunna uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det är angeläget att en uppföljning görs för att säkerställa att inte fler barn ska riskera att utestängas från gymnasieutbildning.

Barnombudsmannen anser att det är mycket viktigt att utbildningssystemet utformas flexibelt.  Utifrån vår erfarenhet från samtal med unga är det relativt få 15 åringar som är säkra på vilket yrkesval de vill göra. Därför är det mycket angeläget att systemet utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt är möjligt att byta inriktning.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist