Betänkandet (SOU 2008:85) Straff i proportion till brottets allvar

Ställd till: Justitiedepartementet
Diaienummer: 9.1:1135/08


Barnombudsmannen har ingenting att invända mot utredningens förslag. Vi ställer oss positiva till att straffnivån höjs för vissa allvarliga våldsbrott. Vi vill dock tillägga att vi anser att brott som riktas mot ett barn generellt bör ha ett högre straffvärde än om samma brott riktas mot en vuxen person. Barnombudsmannen träffade utredaren under utredningens gång och framförde dessa synpunkter.

Utredningen fokuserar inte specifikt på hur straffmätningen ser ut vid brott som riktas mot barn och unga. Inte heller har utredaren i uppdrag att redovisa några särskilda överväganden när det gäller hur unga lagöverträdares brottslighet bör bemötas. Barnombudsmannen anser att det finns behov av att ytterligare granska hur straffskalorna används vid brott riktade mot barn och unga. Det är då angeläget att se över hur straffskärpningsgrunden som finns i 29 kap. 1 § 8 p. som innebär att det ska ses som en försvårande omständighet om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, får genomslag på straffens längd.

Vi har tidigare haft synpunkter angående tillämpningen av reglerna vad gäller sexualbrott mot barn. Utredaren har valt att inte lägga några förslag angående straffmätningen vid sexualbrott mot barn. Den pågående översynen av sexualbrottslagstiftningen är därmed viktig i sammanhanget då den kan få betydelse för straffskalorna och straffmätningen vid sexualbrott mot barn.

Vi har inga ytterligare synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Hildingson Boqvist.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist