Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen (SOU 2008:112)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarenummer: 9.1:001/09

11 Förslag till förändringar för ökad rekrytering

11.2 Krav på behörighet till lärarutbildningen mot yrkesämnen
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att antalet ingångar till lärarutbildningen i yrkesämnen utökas. Ett ökat antal ingångar innebär att obehöriga yrkesverksamma lärare får fler möjligheter att bli behöriga att söka lärarutbildningen. Vi anser detta positivt då det kan påskynda processen att öka antalet behöriga lärare i yrkesämnen.

Ett barn är enligt barnkonventionen varje människa under 18 år. En del av eleverna i gymnasieskolan är således att betrakta som barn. Enligt barnkonventionens artikel 28 har alla barn rätt till utbildning. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att utbildningen håller god kvalitet i syfte att ge de bästa förutsättningarna för ett fortsatt bra liv.

En förutsättning för kvalitetssäkring av utbildningen är att de lärare som undervisar har rätt kompetens. Ungdomar som studerar på yrkesförberedande program har precis lika stor rätt att ha tillgång till välutbildade lärare som deras kamrater som läser studieförberedande program. Situationen idag är som utredaren beskriver, att det råder brist på lärare i yrkesämnen med lärarexamen. Vi menar att det är av stor vikt att antalet behöriga lärare ökar.

11.5 Nationell likvärdighet och rättssäkerhet
Vi är positiva till att utredaren tar fram förslag på hur individer kan få sina kunskaper validerade, att det skapas system för hur valideringen ska gå till samt att detta genomförs på samma sätt över hela landet. Detta gagnar i förlängningen även ungdomarna som ska undervisas.

I övrigt har vi inga synpunkter på utredarens förslag.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist