En enklare ledighetslagstiftning (Ds 2009:15)

Ställd till: Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0388/09

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande departementspromemoria.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman

Ansvarig jurist