Patientsäkerhet, vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarenummer: 9.1:0052/09

Sammanfattning
Barnombudsmannen delar i stort utredningens slutsatser om att patientsäkerheten bör stärkas. Även om utredningen tar upp samtliga patientgrupper vill vi framhålla att villkoren för barn och unga särskilt bör uppmärksammas.

17 Vårdgivarens ansvar

17.1 Överväganden
Barnombudsmannen delar förslaget om att vårdgivare ska vara skyldiga att bedriva patientsäkerhetsarbete samt att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen uppfylls.

Barnombudsmannen anser, i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), att det behövs en utökad dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och de unga, en god kommunikation där de vuxna lyssnar och beaktar barn och ungas åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad. Det är därför synnerligt viktigt att personal inom hälso- och sjukvården ges möjlighet till kompetensutveckling i att samtala med barn.

Att barn och unga har rätt att komma till tals och bli lyssnade till inom hälso- och sjukvården är inte självklart enligt de enkätundersökningar till barn och unga som Barnombudsmannen har gjort under åren. I en av våra årsrapporter ”Röster som räknas” redovisar vi resultaten från en enkätundersökning som visade att barn och unga i högre grad känner sig lyssnade till än de upplever att de blir tagna på allvar vid behandling. Dessutom förmedlar de unga som har varit vårdtagare att de inte i någon större utsträckning har haft möjlighet att påverka sin behandling. Det är viktigt att barnen känner att de kan påverka sin vårdsituation som ett led i att underlätta behandlingen av barnet.

Vi välkomnar särskilt förslaget om vårdgivarens skyldighet att anmäla vårdskador samt att informera sina patienter om vårdskador som uppstår. Barnombudsmannen anser att barn och unga ska ha samma möjligheter som vuxna att få information som handlar om deras egen vård. Informationsskyldigheten måste också innefatta vägledning och ett förtydligande för barn och unga om var de kan vända sig vid missnöje över vården. Vi menar att information om barnets egen vård bör anpassas till barnet eller den unga så att han eller hon förstår.

21 Socialstyrelsen

21.2 Socialstyrelsens utredning av anmälningar mot hälso- och sjukvården
21.2.1 Särskilda förfaranderegler för Socialstyrelsens handläggning av anmälningar
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen som huvudregel ska vara skyldig att utreda anmälningar mot hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår att det införs bestämmelser som ska säkerställa att både den patient eller närstående som anmält en händelse och den eller de som berörs av anmälan ges möjlighet till insyn i utredningsarbetet.

Även här menar Barnombudsmannen att barn och unga i förhållande till deras ålder och mognad ska få delta och få insyn i Socialstyrelsens arbete som berör barnet. Vi anser därför att det i bestämmelserna bör framgå att Socialstyrelsen utarbetar rutiner som anpassas barn och unga utifrån ålder och mognad.
 
21.2.2 Omprövning av Socialstyrelsens beslut
Vi delar förslaget om att Socialstyrelsens ska kunna ompröva beslut.
Utredningen tar upp att både JK och JO har en tillsynsskyldighet gentemot hur myndigheter sköter sina uppdrag. Frågan är hur pass mycket barn och unga har kunskap om vad JO eller JK kan göra. Barnombudsmannen anser att det måste finnas tydliga riktlinjer som förklarar processen för hur barn och unga ska kunna komma i kontakt med JK eller JO.

23 Anmälningsskyldighet för apotekspersonal med mera

23.1 inledning
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att apotekspersonal får en skyldighet att till Socialstyrelsen anmäla misstankar om överförskrivning av bland annat narkotiska läkemedel och andra läkemedel som av Läkemedelsverket har klassats som särskilda läkemedel. Detta medför att man kan förhindra att barn och unga blir beroende av ett läkemedel samt att man förebygger missbruk av ett visst läkemedel.

Som det framkommer av utredningen så går det att få tag på falska och stulna recept på svarta marknaden. Det är därför särskilt viktigt att som apotekspersonal vara uppmärksam om ett barn eller ung person skulle vilja få ut läkemedel som kan klassas som narkotiska läkemedel eller särskilda läkemedel. Arbetssättet stämmer överens med artikel 6 i barnkonventionen som tar upp barnets rätt till liv och utveckling samt artikel 33 som skyddar barn från olaglig användning av narkotika.

27  Registerkontroll vid prövning av lämplighet för legitimation och anställning

27.6 Övervägande och förslag
27.6.2 Registerkontroll vid anställningsförfarandet
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att en ny lag om registerkontroll av personal inom hälso- och sjukvården införs.

Det är viktigt att registerkontroll förekommer då personal inom hälso- och sjukvården kan vistas ensamma med barn och unga.

Förutom registerutdrag är det av stor vikt att vårdpersonal får kunskap om hur  övergrepp kan upptäckas och förebyggas. Dessutom bör vårdpersonal ges information om anmälningsplikten när ett barn misstänks ha utsatts för övergrepp. 

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist