En ny alkohollag (SOU 2009:22)

Diarienummer: 9.1:0236/09
Ställd till: Socialdepartementet

Inledning
Mot bakgrund av den höga alkoholkonsumtionen bland unga i Sverige och att cirka tio procent av barnen i Sverige växer upp med missbrukande föräldrar är det angeläget att så långt möjligt begränsa tillgängligheten till alkohol i samhället.

Barnombudsmannen har valt att kommentera de överväganden och förslag från Alkohollagsutredningen (utredningen) som i olika avseenden får effekt för barn och ungdomar.

6  Allmänna bestämmelser om försäljning och utlämnande av alkoholdrycker

6.2 Tillhandahållande av lättdrycker
6.2.2  Överväganden och förslag
Barnombudsmannen stöder utredningens förslag att bestämmelsen om att lättdrycker ska finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning tas in i 7 kap. alkohollagen (AL). Det är angeläget att underåriga när de besöker näringsställen som serverar alkohol ska ha tillgång till fullvärdiga alternativ till alkoholdrycker.

6.3 Förmedling av försäljning av starköl, vin och spritdrycker
6.3.2. Överväganden
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att det i den allmänna bestämmelsen om olovligt anskaffande av alkoholdrycker införs ett förbud mot kommersiell förmedling av försäljning av starköl, vin och spritdrycker genom införsel enligt 4. kap 6 § andra stycket 7 med undantag för transporter som sker genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand.

Det som aktualiserats är om andra aktörer än Systembolaget ska förbjudas att bedriva kommersiell förmedlingsverksamhet. Sådan verksamhet utgör enligt utredningen ett hot mot detaljhandelmonopolets existens och bör därför förbjudas. Barnombudsmannen menar att ytterligare ett argument för att kommersiell förmedlingsverksamhet bör förbjudas är att ett förbud skulle minska lättillgängligheten till alkohol i samhället och därmed även ungdomars möjlighet att få tillgång till alkohol.

6.4 Ungdomars åtkomst till alkoholdrycker
6.4.4 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att den så kallade bjudregeln skärps så att det tydligt framgår att huvudregeln är att det inte är tillåtet att bjuda ungdomar på alkohol, men Barnombudsmannen är tveksam till att det undantagsvis skulle kunna vara tillåtet, nämligen om förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former samt att det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom eller henne.

Vi anser det positivt att det tydligt ska framgå att det inte är tillåtet att bjuda ungdomar på alkohol. Barnombudsmannen anser att det inte finns någon anledning att bjuda personer under 18 år på alkohol.

9 Detaljhandel med s.k. folköl
9.6 Överväganden och förslag
Utredningen föreslår att den som vill sälja folköl liksom tidigare ska anmäla detta till tillståndsmyndigheten. Det finns dock inget krav på tillstånd. Barnombudsmannen anser att efterlevnaden av förbudet mot att sälja folköl till minderåriga måste ökas. Det är därför nödvändigt att tillsynen skärps och att en effektivare tillsynsverksamhet utvecklas.

10 Marknadsföring
10.4 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen stöder utredningens förslag att tillämpningsområdet för den bestämmelse som anger vad framställning i bild får innehålla vid kommersiell annonsering för alkoholdrycker i periodiska skrifter utvidgas så att den blir generellt tillämplig oavsett val av medium.

Barnombudsmannen stöder också förslaget att utformningen av nuvarande sanktionsregel vid överträdelse av bestämmelsen om att annonser ska förses med varningstext justeras så att sanktionen även blir möjlig att tillgripa vid överträdelse av reglerna om hur dessa texter ska utformas (minsta storlek, val av teckensnitt med mera).

Barnombudsmannen delar också utredningens rekommendation att det ges i uppdrag åt Konsumentverket att efter samråd med branschen och Statens Folkhälsoinstitut utfärda allmänna råd för vad som närmare avses med begreppet särskild måttfullhet, vad reklamtext får innehålla, vilka åtgärder på ett säljställe som är förenliga med måttfullhetskravet samt vilka säljfrämjande åtgärder som direkt strider mot detta krav. Barnombudsmannen vill tillägga att uppdraget också bör innehålla tydliga kriterier för hur förbudet enligt 6 kap. 1§ 2 st AL mot alkoholreklam riktad till barn och unga efterlevs och granskas.

11 Servering

11.2 Kommunernas riktlinjer och handläggningen av tillstånd
11.2.6 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen stöder förslaget att det i lagen intas en bestämmelse om att kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd och att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) bör få i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbeta en modell för utformningen av dessa liksom ansökningsblanketter och liknande.

Barnombudsmannen understryker att om den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska kunna medges stadigvarande serveringstillstånd måste möjligheter för en effektiv tillsyn av verksamheten utvecklas. Vidare måste cateringföretagets ansvariga serveringspersonal stanna kvar så länge alkohol serveras. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv kan det inte vara positivt att ungdomar får ytterligare möjligheter att få tillgång till alkohol, i synnerhet inte i slutna sällskap, där samhällets möjlighet till insyn är än mindre än i lokaler som är tillgängliga för allmänheten.

11.3 Prövning av sökandens lämplighet
11.3.3 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen stöder utredningens förslag att den som söker serveringstillstånd ska ha genomgått av FHI godkänd examination rörande kunskaper om alkohollagstiftningen eller på annat sätt visar att han eller hon har erforderliga kunskaper om denna.  Barnombudsmannen skulle vidare vilja se ett tydliggörande i lagtexten (Nya alkohollagen 7 kap. 6§) av vad begreppet ”annat sätt” i detta sammanhang innebär. s. 168 resp. 31 – 32 i betänkandet.

11.11 Myndigheternas tillstånd
11.11.3 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen stöder utredningens förslag att kommunen ska upprätta en särskild tillsynsplan för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av starköl, vin och spritdrycker. Planen ska ges in till länsstyrelsen.

12 Mässor och provningar

12.5 Överväganden och förslag

Utredningen föreslår att det ska bli tillåtet att arrangera mässor med servering och provsmakning av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under förutsättning att det finns tillgång till tillredd mat i lokalen och att samtliga utställare har serveringstillstånd. Det krävs sålunda inte att alla utställare har matservering. De allmänna reglerna om marknadsföring i alkohollagen ska iakttas.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att personer under 18 år inte får släppas in till mässor och provningar och föreslår att ålderskontroll vid insläpp till mässor med servering och provsmakning av starköl, vin och spritdrycker ska vara obligatorisk.

I beredningen av detta ärende har projektledaren Lisbeth Thurnell medverkat.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist