Fritid på egna villkor – Betänkande av utredningen av vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (SOU 2009:29)

Ställd till: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0446/09

Barnombudsmannen väljer att endast kommentera vissa delar av betänkandet.

2 Mål och rätten till bidrag
2.6 En förändrad målformulering
Barnombudsmannen delar utredarens förslag till omformulering i det övergripande målet till formuleringen ”demokratisk utveckling” istället för den nuvarande ”demokratisk fostran”. Den föreslagna formuleringen stämmer bättre överens med intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

2.7 Tydligare villkor för rätten till bidrag
Vi delar utredarens förslag om att ett av villkoren för att få bidrag ska vara att den bidragssökande organisationens verksamhet ska bedrivas med ett barnrättsperspektiv. Det kan dock finnas skäl att fundera över hur bidragsgivaren ska tolka kravet då det är en övergripande formulering.

9 Underåriga i styrelser
Ett av utredarens uppdrag har varit att få klarhet i om det finns några faktiska och rättsliga problem när det gäller underårigas möjlighet att ingå i ideella föreningars styrelser. Den kartläggning som gjorts visar att det inte föreligger några rättsliga hinder för underårigas medverkan i ideella föreningars styrelser.

Barnombudsmannen menar att en diskussion i frågan bör utgå ifrån barnkonventionen två grundläggande synsätt, dels att barnet har rätt till skydd, dels att barnet ska ses som en kompetent individ som ska respekteras för sina egna val och åsikter. Artikel 15 i barnkonventionen anger att konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster. Denna rätt får inte inskränkas av andra skäl än sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen för skyddandet av folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personer fri- och rättigheter.

Barnombudsmannen har under en längre tid verkat för att unga under 18 år inte ska kunna skuldsättas på privaträttsligt eller offentligrättslig grund. Att vara ansvarig för en förenings medel kan innebära en risk att bli ersättningsskyldig som kan påverka barnet negativt. Samtidigt delar vi utredarens slutsats om att underåriga ska ges möjlighet att fungera som föreningsföreträdare och att ålder inte ska styra detta. Vår mening är att det bör finnas ett tydligt regelverk som både möjliggör för underåriga att delta i styrelsearbete och som, där det är möjligt, begränsar underårigas risk för att bli ersättningsskyldig.

11 Bidraget fördelas av Ungdomsstyrelsen
11.5 Referensgruppen bör utökas med representanter för organisationerna
Vi delar utredarens förslag om att ungdomsorganisationerna bör ha större insyn och inflytande över utvecklingen av praxis och riktlinjer inom ramen för bidragsgivningen. Utredaren rekommenderar att nuvarande referensgrupp utökas och att majoriteten bör vara representanter från ungdomsorganisationerna.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman