Betänkandet Ta klass (SOU 2009:27)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1: 0417/ 09

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande betänkande.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman


Charlotte Lenman
Ansvarig jurist