Förslag till allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (dnr 60-11214/2008)

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:0553/09


Inledning
Barnombudsmannen tillstyrker i princip Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Förslaget är väl utarbetat och detaljerat vilket ger socialnämnden tydliga rekommendationer i hur arbetet med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld bör bedrivas. De allmänna råden tydliggör också kommunens ansvar för insatser på området vilket enligt vår uppfattning är både bra och behövligt.

Socialstyrelsen kommer från den 1 januari 2010 att få bemyndigande att meddela föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser bland annat barn och unga, och personer som anges i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Barnombudsmannen hyser därmed förhoppning om att valda delar av ifrågavarande allmänna råd då kommer att ses över för att istället meddelas som föreskrift.

Utredning
Barn som bevittnat våld

Socialstyrelsen föreslår, när det gäller ett barn som bevittnat våld, att socialnämnden med anledning av våldet bör utreda ett antal uppräknade omständigheter.
 
Barnombudsmannen saknar i uppräkning den omständigheten att socialnämnden dessutom bör utreda om barnet självt blivit utsatt för våld.

Insatser till våldsutsatta kvinnor
Råd och stöd m.m.

Socialstyrelsen föreslår att socialnämnden bland annat bör kunna erbjuda den våldsutsatta kvinnan hjälp vid kontakt med andra myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården och polisen.

Väl förtrogen med att detta bara är en exemplifiering anser Barnombudsmannen att även Skatteverket bör ingå som ett exempel. Den våldsutsatta kvinnan måste i många fall ta kontakter med Skatteverket för att skydda sina egna och sina barns personuppgifter i form av till exempel sekretessmarkering och kvarskrivning. Att ta dessa kontakter kan vara nog så krävande för den redan ofta pressade kvinnan och bistånd från socialnämnden kan många gånger vara behövlig.

Förslag till ändringar i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd
(dnr 60-11214/2008)

Barnombudsmannen tillstyrker Socialstyrelsens förslag till förändringar i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist