Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Ställd till:Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0477/09

Barnombudsmannen väljer att endast lämna synpunkter på kapitel 11 om kontroll av vissa registerutdrag.

11 Kontroll av vissa registerutdrag

11. 2 Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret
11.2 11 Överväganden och förslag – belastningsregistret
Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning får begära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.

Barnombudsmannen avstyrker förslaget i den del det kommer att omfatta arbetsgivare som på ett eller annat sätt har anställda som direkt har kontakt med barn. Detta gäller inte minst vår egen myndighet men också ett flertal andra verksamheter och frivilligorganisationer så som bland andra Barnens Rätt I Samhället (BRIS), Rädda Barnen, med flera.

Barnombudsmannen har att företräda barns och ungdomars rättigheter och intressen. I det arbetet kommer Barnombudsmannens anställda ofta i kontakt med barn och unga vilka måste kunna ha ett stort förtroende oss. Det förekommer att barn och unga vänder sig till oss med uppgifter som är mycket känsliga. Därför måste Barnombudsmannen, så långt det är möjligt, kunna stå som garant för att inget barn i sin kontakt med myndigheten ska behöva möta någon som tidigare dömts för allvarliga brott som till exempel sexualbrott, barnpornografibrott och grövre våldsbrott. Detsamma gäller till exempel organisationen BRIS som dagligen har ett stort antal kontakter med barn och unga dels via telefon, dels via Internet och som regelmässigt begär att arbetstagare, förtroendevalda och frivilliga i verksamheten ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Om utredningens förslag förverkligas menar vi att Barnombudsmannen och andra verksamheter som har direkt kontakt med barn måste med stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning få begära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.

11.2.12 Överväganden och förslag – misstankeregistret
Utredningen föreslår att en arbetsgivare inte utan stöd i lag eller med stöd av lag meddelad författning får begära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag ur misstankeregistret.

Barnombudsmannen avstyrker förslaget i den del det kommer att omfatta arbetsgivare som på ett eller annat sätt har anställda som direkt har kontakt med barn av samma skäl som anförts ovan.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist