Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet (SOU 2008:122) (dnr U2008/8318/G)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0541/09


2 Entreprenader i fristående skolor

2.4 En reglering av möjligheterna till entreprenad

Barnombudsmannen ställer sig delvis positiv till utredningens förslag om att lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden i skolan även ska gälla för fristående skolor som anordnar utbildning som motsvarar gymnasieskolan.  Det innebär att undervisning i yrkesinriktade och estetiska karaktärsämnen kan få utföras på entreprenad av annan för den fristående skolans räkning.

Barnombudsmannen vänder sig inte mot förslaget i sig, vi anser att det är positivt att kommunala och fristående skolor kan verka på lika villkor genom att båda aktörerna ska ha möjlighet att lägga ut viss verksamhet på entreprenad. Vi har däremot synpunkter på hur kvalitén på undervisningen säkerställs. Lagen om entreprenadförhållanden i skolan tar enligt utredaren inte ställning till vem som får anlitas för att utföra undervisning. Utbildningens kvalitet bedöms däremot i samband med Skolinspektionens tillsyn. Barnombudsmannen ifrågasätter att en kvalitetsbedömning ska ske först vid en tillsyn. Upptäcks kvalitetsbrister har elever således inte fått en utbildning med tillräckligt god kvalitet. Barnombudsmannen anser att det vore till elevernas fördel om en kvalitetsbedömning görs i samband med val av vilken aktör som ska hålla i undervisningen. Detta ska gälla såväl kommunala som fristående skolor som lägger ut undervisning på entreprenad. Denna åtgärd skulle stärka förutsättningarna för att eleverna ges en undervisning av god kvalitet redan vid entreprenadens start.
 
3 Ett slopat krav på minst 20 elever
Barnombudsmannen stödjer förslaget att skollagens krav på att en fristående skola ska ha minst 20 elever ska tas bort och ersättas av ett krav på att en fristående skola ska ha ett tillräckligt elevunderlag för att långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet.

Vilken gruppstorlek som är optimal för en skola varierar, i vissa fall kan en grupp med ett mindre antal elever än 20 ha en bättre gruppdynamik än en större grupp, detta är ett skäl till att vi ställer oss positiva till förslaget. Elevunderlaget måste dock vara tillräckligt stort för att kunna ge eleverna möjligheter till samarbete, social fostran och utveckling.

Vi instämmer i utredarens uppfattning att det kan vara svårt att säga att det krävs ett bestämt antal elever för att en fristående skola ska anses uppfylla kvalitetskraven men att elevantalet är en viktig faktor för att kunna bedöma en fristående skolas förutsättningar för att bedriva en långsiktig verksamhet.

4 Ett förändrat ansöknings- och tillståndsförfarande

4.4 Ett mer ändamålsenligt förfarande
4.4.7 Prövningen av en fristående skolas ansökan
Barnombudsmannen välkomnar att förutsättningarna för prövningen av Skolinspektionen ska kompletteras. Förslaget innebär en ändring i skollagen och förordningen om fristående skolor så att det framgår att Skolinspektionens bedömning bland annat ska avse om den fristående skolans verksamhet kommer att innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna och skolväsendet i den kommunen där skolan är belägen. Utredaren tar upp att domstolarna vid prövningar av icke bifallna ansökningar ofta bedömer en fristående skolas etablering ur ett kommunperspektiv.
 
Barnombudsmannen anser att elevperspektivet är minst lika viktigt, det är trots allt eleverna som ska ta del av de tjänster som den fristående skolan erbjuder. Det är därför viktigt att de effekter som en fristående skolas etablering kan medföra bedöms även ur elevens perspektiv.

Barnombudsmannen stödjer förslaget att det av skollagen ska framgå att den eller de kommuner som berörs av den fristående skolans verksamhet ska vara skyldiga att på begäran yttra sig till Skolinspektionen. För att Skolinspektionen ska kunna göra en konsekvensanalys ur ett elevperspektiv, exempelvis om etableringen av den fristående skolan tillför något nytt till det befintliga utbildningsutbudet eller riskerar att påverka möjligheterna för det befintliga utbildningsutbudet negativt, krävs att den eller de aktuella kommunerna lämnar nödvändiga uppgifter till Skolinspektionen.

5 Bidrag till pedagogisk omsorg

5.2 Möjligheten att överklaga beräkningen av bidrag
5.2.2 Principen om lika villkor och pedagogisk omsorg
Barnombudsmannen stödjer förslaget att principen om lika villkor för kommunal och enskild verksamhet ska gälla också ifråga om bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i andra former än förskola.
Enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barn behandlas lika. Förslaget innebär att kommunal och enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i grunden har samma ekonomiska möjligheter vilket är en av flera förutsättningar för att kunna bedriva och erbjuda en likvärdig verksamhet för barn.

I detta ärende har utredaren Sandra Qvarnström varit föredragande.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist