Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) (U2009/2195/SV)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0346/09


Inledning
Barnombudsmannens uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Studiesociala kommitténs betänkande innehåller överväganden och åtgärder som rör studerandes ekonomiska och sociala situation. Barn påverkas således inte direkt av förslagen, barn till studerande kan dock påverkas indirekt eftersom föräldrars ekonomiska situation till stor del styr exempelvis barns materiella möjligheter och barns möjligheter att delta i vissa fritidsaktiviteter. Vi anser det viktigt att barn till studerande får möjlighet till en trygg uppväxt under föräldrarnas studietid. Ett studiestödssystem som är anpassat även till studerande med barn är ett sätt att skapa en ekonomiskt trygg uppväxt. Barnombudsmannen väljer att kommentera de förslag som vi anser är relevanta ur ett barnperspektiv.

4.5  Utformning av studiemedelssystemet
4.5.5 Barntillägg
Barnombudsmannen ställer sig delvis positiv till kommitténs förslag att studerande med barn även i fortsättningen ska kunna få tilläggsbidrag med samma belopp som gäller idag. Tilläggsbidraget ska av tydlighetsskäl byta namn till barntillägg. Studerande med barn lever liksom andra studenter med relativt knappa marginaler, att ha barn innebär dock extra kostnader, därför måste det anses befogat att studerande med barn ska kunna få barntillägg. Ett sådant tillägg är ett sätt att skapa ett studiestödssystem som är anpassat även för studerande med barn.

Barnombudsmannen ifrågasätter dock att barntillägget även i fortsättningen ska vara högst för det första barnet och därefter lägre per barn för den som har fler barn. I och med detta behandlas barnen olika vilket inte är förenligt med barnkonventionens artikel 2 som anger att barn inte får diskrimineras. Vi anser att barntillägget ska uppgå till samma belopp för varje barn i en familj.

6.5 Ersättning vid föräldraskap
6.5.4 Kommitténs överväganden och förslag
Barnombudsmannen stödjer kommitténs förslag att studiemedel ska kunna lämnas vid tillfällig vård av barn eller närstående enligt samma principer som idag. Den förändring som föreslås är att avskrivning av studielån ska kunna göras även vid vård av barn eller närstående från och med den 31:a vårddagen. För studerande innebär detta samma ekonomiska skydd som vid egen sjukdom. Förslaget är främst positivt ur ett studerandeperspektiv då de ekonomiska konsekvenserna för att vårda barn eller närstående för en längre tid begränsas. Barnombudsmannen anser att det är positivt att åtgärder föreslås för att minska skuldbördan för studerande som utövar det självklara föräldraansvaret att vårda ett sjukt barn.

6.7 Bostadsbidrag
6.7.4 Kommitténs förslag och bedömning

Barnombudsmannen har inget att erinra mot kommitténs förslag att studiebidraget även fortsatt ska räknas som inkomst vid prövningen av rätten till bostadsbidrag och att det ska räknas upp så att bidragets storlek motsvarar en skattepliktig inkomst. Vi delar kommittén uppfattning att det är hushållens inkomster och bostadssituation som bör avgöra rätten till bostadsbidrag, inte om man är studerande eller inte.

Barnombudsmannen delar kommitténs bedömning att rätten till bostadsbidrag med hänsyn till den sökandes inkomst bör göras per kalenderhalvår.

7 Förbättrad information till studerande
Barnombudsmannen stödjer kommittén förslag att CSN ges i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter informera om de ekonomiska villkor som gäller för studerande. I uppdraget bör ingå att utreda informationsbehovet, att genomföra informationsinsatser samt utvärdera effekterna av dessa. Kommittén har under arbetets gång erfarit att studerande bland annat har dålig kunskap om vilka föräldrarförmåner de har rätt till. En bidragande orsak till detta är förmodligen det relativt komplicerade regelverket samt det delade myndighetsansvaret mellan CSN och Försäkringskassan. Barnombudsmannen tror att informationsinsatser kan bidra till att föräldrar och blivande föräldrar tar del av de förmåner de har rätt till och därigenom förbättrar den ekonomiska situationen för sina barn.

I detta ärende har utredaren Sandra Qvarnström varit föredragande.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist