Avskaffande av filmcensuren för vuxna - men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan(SOU 2009:51)

Ställd till: Kulturdepartementet
Diarienummer: 9.1:0555/09


Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att filmer som ska visas för barn vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning även fortsättningsvis ska åldersklassificeras samt att en ny lag ska reglera förutsättningarna för åldersprövningen. Vi anser att åldersklassificeringen av film för offentlig visning fyller en viktig funktion och därför bör behållas. Barnombudsmannen välkomnar förslaget att ge en myndighet ett samlat uppdrag att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.

8 Överväganden avseende ett ändamålsenligt system för filmgranskning

8.3 Åldersklassificering av filmer avsedda att visas för barn
8.3.1 Åldersklassificeringen av filmer avsedda att visas offentligt för barn bör behållas
Vi anser att åldersklassificeringen av film för offentlig visning fyller en viktig funktion och därför bör behållas.

8.3.2 Åldersgränserna
Vi tillstyrker förslaget att de nuvarande åldersgränserna behålls. Vi instämmer i att 15 årsgränsen bör ge tillräckligt skydd och vägledning. Att införa en ny åldersgräns vid 18 år skulle inte fylla någon större funktion i praktiken.

8.3.3 Kriterier för åldersklassificeringen
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att åldersklassificeringen ska göras utifrån en bedömning av om framställningen i en film kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.
Barnombudsmannen välkomnar att begreppet psykisk skada byts ut. Psykisk skada är enligt definitionen så allvarig att den kräver behandling. Enligt artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa åtgärder mot ”alla former av psykiskt våld, skada eller övergrepp”. Alla barn har rätt till skydd från skada. När begreppet psykisk skada används bör det tas på största allvar och i det här sammanhanget är det missvisande. Genom att använda skrivningen ”Skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen” tar utredaren hänsyn både till barns olika mognadsgrad och sätter barnets välbefinnande i centrum.

8.3.4 Vad ska åldersklassificeras?
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att framställningar med rörliga bilder i filmer även andra tekniska upptagningar och uppspelningar ur en databas bör omfattas av åldersklassificeringen, om de ska visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

8.3.5 Undantag från plikten att lämna in film för åldersklassificering
Vi välkomnar det nya undantaget för enkla framställningar om högst 15 minuter som är skapade av barn eller unga amatörer. Förslaget stämmer överens med barns rätt till utveckling och kultur så som det formuleras i barnkonventionen. Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och får ägna sig åt konstnärligt skapande i film.

12 Överväganden avseende den framtida myndighetsorganisationen och dess uppgifter

12.1 En ny myndighet
Barnombudsmannen är positiv till att en ny myndighet bildas. Det är angeläget att en offentlig institution får i uppdrag att bevaka utvecklingen av mediers påverkan på barn och unga och även kan verka för att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan. Vi vill särskilt understryka vikten av att filmcensorerna har särskild barnkompetens då verksamheten helt kommer att inriktas på åldersklassificering.

12.2 Den nya myndighetens huvudsakliga uppgifter
Vi tillstyrker att den föreslagna myndigheten övertar nuvarande Medierådets roll och att den nya myndigheten även får i uppdrag att åldersklassificera filmer för offentlig visning. Vi anser att den nya myndigheten kommer att fylla en viktig funktion bland annat som expert på medieutvecklingen, som informationsspridare, via samarbete med myndigheter och andra intressenter samt genom att delta i och driva på internationellt samarbete när det gäller att upplysa, skydda och stärka barn och unga som mediekonsumenter.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist