Departementspromemorian (Ds 2009:33) Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0612/09


Inledning
Barnombudsmannen välkomnar samtliga förslag i promemorian. När barn och unga är i samhällets vård måste vi göra allt vi kan för att säkerställa att missförhållanden inte förekommer. Att vaka över att de insatser som genomförs är av god kvalitet är det första ledet i en sådan process. Det är bra för barnen, men också för personalen, att det blir tydligt vilket ansvar personalen har att ingripa när missförhållanden förekommer eller riskerar att förekomma. I de här miljöerna där insynen inte alltid är så stor är det extra viktigt att det finns civilkurage att berätta när verksamheten inte fungerar som den ska och barn far illa eller riskerar att fara illa.

4.1 Vakandeplikt och rapporteringsskyldighet
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om vakandeplikt och rapporteringsskyldighet för den som är verksam inom socialtjänsten, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som är verksam inom Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Det är särskilt positivt att förslaget även omfattar SiS verksamhet.

Det är positivt att begreppet anmälningsskyldighet reserveras för den skyldighet som nämnden, SiS ledning och den som bedriver verksamheten har för att underrätta tillsynsmyndigheten och att den underrättelse som sker mellan personal och arbetsgivare benämns rapporteringsskyldighet, vilket motsvarar den terminologi som används inom hälso- och sjukvården.

4.2 Avhjälpande, undanröjande och anmälan till tillsynsmyndigheten
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om avhjälpande, undanröjande och anmälan till tillsynsmyndigheten. Barnombudsmannen vill dock understryka vikten av att begreppen missförhållande, påtaglig risk för missförhållande samt allvarligt missförhållande preciseras i bindande föreskrifter för att underlätta en enhetlig rättstillämpning.

Det är positivt att det i promemorian poängteras att det inte finns något som hindrar en anställd att anonymt rapportera missförhållanden eller risker för sådana, varken till socialnämnden/den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet/SiS ledning eller direkt till tillsynsmyndigheten (Socialstyrelsen).

4.3 Utredningsskyldighet och bevarande av dokumentation i enskild verksamhet
Barnombudsmannen välkomnar förslagen om utredningsskyldighet och bevarande av dokumentation i enskild verksamhet.

4.4 Tillsyn över vissa elevhemsboenden
Barnombudsmannen har inget att erinra mot att tillsynen går över till Socialstyrelsen. Detta ligger i linje med tidigare lagda förslag om att den sociala tillsynen ska gå över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Eva Röyter.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist