Socialtjänsten, integritet – effektivitet (SOU 2009:32)

Diarienummer: 9.1:0423/09
Ställd till: Socialdepartementet

Inledning
Socialtjänstdatautredningen föreslår ett införande av lagen (2009:000) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen (2009:000) om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt kompletterande författningar.

Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att de föreslagna författningsändringarna kommer att ge förutsättningar att bedriva socialtjänst på ett mer effektivt sätt än med dagens reglering. Barnombudsmannen anser att befintliga statistiska underlag ofta ger en otillräcklig bild av situationen för barn i utsatta situationer, till exempel barn som omhändertas av socialtjänsten eller barn som utsätts för våld och att det är angeläget med förbättrade statistiska underlag.  Med ökade möjligheter att föra personnummerbaserad statistik kan uppgifternas tillförlitlighet kontrolleras i allt större utsträckning vilket förhoppningsvis leder till att bristerna synliggörs och avhjälps. Personnummerbaserad statistik möjliggör även för fler fördjupade undersökningar och longitudinella studier för särskilda grupper och individer som är föremål för socialtjänstens insatser.  Barnombudsmannen anser därför att det är viktigt att ge både socialtjänsten, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården ökade möjligheter att ta fram underlag som gör det möjligt att utvärdera, följa upp och kvalitetssäkra vårdinsatser över tid.

Barnombudsmannen konstaterar att de föreslagna författningsändringarna ligger i linje med de rekommendationer som FN:s barnrättskommitté har riktat till den svenska regeringen, det vill säga att etablera ett samordnat synsätt mellan alla organ som samlar in statistik om barn och unga.

Barnombudsmannen konstaterar att det i nuläget är mycket svårt att se de faktiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen, inte minst hur mycket skyddet för den personliga integriteten kommer att försvagas. Barnombudsmannen anser att den enskildes integritet måste respekteras och noga övervägas och vägas mot samhällets ansvar att ingripa till skydd för den enskilde. Mot bakgrund av detta är det därför enligt Barnombudsmannen av stor vikt att regeringen och berörda myndigheter, om de föreslagna författningsändringarna går igenom, följer upp konsekvenserna av lagstiftningen och praxis ur ett integritetsperspektiv.

Barnombudsmannen vill särskilt påkalla vikten av att de föreslagna författningsändringarna inte på något sätt får påverka sekretessbestämmelserna för enskilda som lever med skyddade personuppgifter eller sekretessmarkering.

Barnombudsmannen väljer att kommentera de förslag i Socialtjänstdatautredningen som särskilt påverkar barn och unga.

11 Författningsreglering av behandling av uppgifter

11.2 Allmänna bestämmelser

11.2.1 Definition av begreppet socialtjänst (4 § SoLPUL)
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att den definition av begreppet socialtjänst som idag förekommer inom lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten alltjämnt ska vara gällande. Barnombudsmannen ser inte att de föreslagna författningsändringarna påkallar någon annan definition av begreppet socialtjänst än den som regleras i 7 kap 4 § sekretesslagen (1980:100).

11.5 Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Barnombudsmannen delar utredningens förslag om att införa en särskild lagstiftning på central nivå, det vill säga Socialstyrelsen, som behandlar personuppgifter inom socialtjänsten. Enligt utredningen ska den nya lagen utgå från personuppgiftslagens tillämpningsområde, begrepp och terminologi. I lagen ska anges de undantag, preciseringar och förtydliganden i förhållande till personuppgiftslagen som är motiverade. Lagens tillämpningsområde ska omfatta Socialstyrelsens behandling av personuppgifter som avser socialtjänstverksamhet.

Det är Barnombudsmannens uppfattning att den nya lagen ligger i linje med bestämmelsen om icke-diskriminering i barnkonventionens artikel två. Med utökade möjligheter för Socialstyrelsen att samla in data för att bland annat säkerställa vårdinsatser över tid ges också ett bättre underlag för att jämföra vårdinsatser för olika individer. Socialstyrelsen kommer att få betydligt större möjligheter och bättre verktyg att utifrån olika parametrar, exempelvis vilken vårdinsats ett barn är i behov av och vilken kommun ett barn bor i, säkerställa att alla barn tillförsäkras sina rättigheter.
 
11.6 Författningsreglering av skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen
11.6.2 Utvidgad uppgiftsskyldighet
Barnombudsmannen delar utredningens förslag om ändringar i 12 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och 15 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av innebörd att skyldigheten att lämna personuppgifter till Socialstyrelsen inte ska begränsas till enbart angelägna statistiska ändamål och officiell statistik utan ska omfatta verksamhetsuppföljning.

12 Sekretessfrågor

12.1 Ändring i socialtjänstsekretessen
Barnombudsmannen delar utredningens förslag om ett tillägg i 7 kap 4 § sekretesslagen (1980:100). Tillägget innebär att till socialtjänst ska också räknas verksamhet hos annan myndighet som innefattar särskild tillsyn över eller annan uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av allmän eller enskild socialtjänst. Barnombudsmannen instämmer helt i utredningens slutsats att det är angeläget att sekretesskyddet är heltäckande och tydligt.
 
12.2 Ny sekretessbestämmelse – 7 kap. 4 a § sekretsslagen (1980:100)
Barnombudsmannen delar utredningens förslag om att en ny sekretessbestämmelse införs med motsvarande regler inom hälso- och sjukvården där det stadgas att samma sekretessgränser bör gälla inom socialtjänsten oavsett hur en kommun väljer att organisera denna verksamhet. Barnombudsmannen anser att det är av central betydelse att det införs sekretessbrytande bestämmelser som tar sikte på att sekretess ska gälla mellan verksamheter av olika slag och inte, som det är idag, mellan olika självständiga verksamhetsgrenar. För att vårdinsatser för barn och unga ska säkerställas måste det ges ökade möjligheter för aktörer inom individ- och familjeomsorgen och familjerätten att utbyta information.

13 Gemensam individbaserad verksamhetsuppföljning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att det, dels i den föreslagna lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, dels i patientdatalagen (2008:355), förs in ändamålsbestämmelser som anger att personuppgifter inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården får behandlas för gemensam verksamhetsuppföljning mellan de båda verksamhetsområdena samt att det införs en ny sekretessbestämmelse i 9 kap. sekretesslagen (1980:100). Barnombudsmannen instämmer i utredningens bedömning att det finns ett utökat behov av informationsutbyte mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att samverkan ska fungera genom hela vårdkedjan och den enskildes vård och omsorg ska säkerställas.

14 Utbyte av uppgifter mellan hälsodataregister och socialtjänstregister

14.7 Gemensam verksamhetsuppföljning som ett ändamål
14.7.1 Utformning av författningsförslag angående Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att genomföra sådana författningsändringar som möjliggör och underlättar utbytet av uppgifter på central nivå mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Barnombudsmannen är av uppfattningen att det föreligger ett behov av att öka informationsutbytet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården, inte minst för att det ska vara möjligt att följa hela vårdkedjan och därmed säkerställa att vården av barn och unga säkerställs. Utformningen av bestämmelsen möjliggör att uppgifter kan lämnas för nämnda ändamål inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården, för uppgift som rör enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Barnombudsmannen vill i sammanhanget uppmärksamma utredningen på följande. Personalen inom tandvården kommer i kontakt med barn och unga för kontroll och vård. De kan i dessa sammanhang möta barn och unga som på olika sätt har utsatts för övergrepp, kränkningar och försummelse. Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att särskilt uppmärksamma den här yrkesgruppen. Barnombudsmannen ser att de föreslagna ändringarna, i större utsträckning än idag, möjliggör för tandvården att lämna ut uppgifter om barn som farit illa till de sociala myndigheterna.
 
14.7.2 Utformning av förordningar knutna till lagen (2009:000) om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter 
Barnombudsmannen ställer sig mycket positiv till förslaget att införa en särskild förordning om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter om insatser för barn och unga. Barnombudsmannen konstaterar att utredningen inte närmare har redogjort för de uppgifter som kan komma att behandlas i förordningen. Istället föreslås i förordningen ett förordnande för Socialstyrelsen att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som får behandlas i vart och ett av registren. Barnombudsmannen vill i detta sammanhang särskilt påvisa vikten av att regeringen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting följer upp hur dessa föreskrifter faller ut ur ett integritetsperspektiv.

14.7.4 Sekretess
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att, genom en hänvisning i den nya föreslagna sekretessbestämmelsen, 9 kap. 4 a § sekretesslagen (1980:100), samma sekretesskydd ska gälla för Socialstyrelsen på central nivå som för socialnämnderna på lokal nivå. Barnombudsmannen är av uppfattningen att sekretesskyddet ska vara reglerat på samma sätt och ha samma innebörd såväl som för uppgiftsgivare som för uppgiftsmottagare.
 
Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman