EU:s Viseringskodex, delbetänkande av Viseringsutredningen (SOU 2009:77)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer 9.1: 0874/09

Inledning
Barnombudsmannen väljer endast att lämna synpunkter på frågan om upptagande av biometri. I detta sammanhang har Barnombudsmannen även tagit del av EG-förordningen om enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare.

9.3 Upptagande av biometri
9.3.1 Viseringskodexens bestämmelser

Enligt artikel 13.1 i Viseringskodexen ska medlemsstaterna uppta biometriska kännetecken från sökanden bestående av ett fotografi av honom eller henne och hans eller hennes tio fingeravtryck. Vissa sökanden, bland annat barn under 12 år, ska dock enligt artikel 13.7 i Viseringskodexen undantas från kravet på att lämna fingeravtryck.

Enligt EG-förordningen om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd har antagits bestämmelser om att uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en separat handling innehållande biometri i form av fingeravtryck och fotografi. Barn under sex år är dock undantagna från kravet att lämna fingeravtryck. 

Barnombudsmannen anser det vara olyckligt att det införts olika åldersgränser avseende upptagande av biometri vad gäller visering respektive uppehållstillstånd. Barnombudsmannen anser att en harmonisering på området hade varit önskvärd. Vad gäller åldersgränsen för upptagande av biometri vid visering anser Barnombudsmannen att den kan bidra till att arbetet mot internationell människosmuggling försvåras.

Med möjligheten att ta fingeravtryck av barn även under 12 år skulle arbetet med att identifiera och även lokalisera barn som utnyttjas för exempelvis sexuella ändamål effektiviseras. Mot bakgrund av detta anser Barnombudsmannen att regeringen, på sikt och på EU-nivå, bör ta initiativ till en utvärdering och översyn av utfallet av aktuella bestämmelser.

Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist