Uppehållstillstånd för skyddspersoner (Ds 2009:52)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1: 0866/09

Inledning
Barnombudsmannen väljer att endast ge synpunkter kring frågan om det bör utfärdas tillfälliga uppehållstillstånd för barn, vilken är kopplad till förslagen och bedömningarna i avsnitt 5.1 och 5.2 i promemorian.

5 Överväganden och förslag
5.1 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för skyddspersoner
I promemorian föreslås att en utländsk skyddsperson, efter ansökan av Rikspolisstyrelsen, ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år. Barnombudsmannen utgår från att barn är en av de personkategorier som omfattas av förslaget, både i egenskap av skyddsperson och närstående till en sådan.

Barnombudsmannen vill framhålla vikten av att barn har behov av en trygg och stabil uppväxt. För barn är det mycket olyckligt att de tvingas sväva i ovisshet om sin framtid, vilken blir konsekvensen av att de ges ett tillfälligt tillstånd att vistas i Sverige. Som Barnombudsmannen anfört i andra sammanhang  anser vi att barn endast i undantagsfall bör ges tidsbegränsade uppehållstillstånd. Enligt Barnombudsmannen bör huvudregeln vara att man utfärdar permanent uppehållstillstånd redan från början till barn som av en eller annan anledning ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

Vad gäller den nu aktuella tillståndsgrunden (särskilt personsäkerhetsarbete) bör ett tidsbegränsat uppehållstillstånd endast utfärdas om barnet förväntas vistas i Sverige under en mycket kort tid.

I sammanhanget kan även anföras att särskilt personsäkerhetsarbete bygger på en frivillig överenskommelse mellan Sverige och ett EES-land eller tredje land att ta emot personer som har en stark hotbild mot sig. Sverige bör därför ta ett stort ansvar för de barn som är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete. Vi bör skapa goda förutsättningar för de här barnen att leva under trygga och långsiktiga förhållanden.

I promemorian framförs även att särskilt personsäkerhetsarbete har en karaktär av långsiktighet vilket enligt Barnombudsmannen ytterligare talar för att man redan från början som huvudregel bör utfärda permanent uppehållstillstånd för barn. 

Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman