Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) (IJ2010/912/IU)

Barnombudsmannen har i remissyttrande den 10 juni 2010 lämnat synpunkter på delbetänkandet Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16). Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare har nu lämnat rubricerade slutbetänkande.

Barnombudsmannen vidhåller synpunkterna i yttrandet från den 10 juni 2010.
 
Barnombudsmannen stöder det nya förslaget om ändring i förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända genom tilläggen i 4 § 2 st  och 6 §.

Bakgrund
Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare behandlar i sina betänkanden uteslutande vuxna nyinvandrade. Barnombudsmannen har i tidigare remissyttrande framfört att även nyanlända barn borde få motsvarande orientering om samhället.

Samhällsorientering – kunskap om det svenska samhället, vår samhällssyn och inte minst barnsyn är minst lika viktigt för barn och unga under 18 år som för vuxna.

I underhandssynpunkter på Arbetsmaterialet ”Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan” till Myndigheten för skolutveckling har vi bland annat framhållit att även förskolan bör omfattas av den nationella strategin. Synpunkterna bifogas.

Den 23 januari 2004 framhöll vi i yttrandet över ”Etablering i Sverige möjligheter och ansvar för individ och samhälle” bland annat följande:

Utbildning i svenska språket ska vara flexibel och kunna anpassas till och kombineras med arbete och arbetsinriktade och yrkesförberedande aktiviteter samt annan utbildning. Det måste finnas möjligheter att få utbildning i svenska i olika miljöer.

Språk
Barnombudsmannen anser att ett av de viktigaste verktygen för delaktighet, inflytande och makt är tillgång till det språk som används i samhället. Dessutom är självkänsla, kunskap och trygghet av avgörande betydelse för individens förmåga och möjlighet att påverka och medverka i beslutsfattande kring sin egen vardag, delta i organisationer och påverka samhället.

Barnombudsmannen vill understryka att de barn med utländsk bakgrund som redan i förskoleåldern blir delaktiga i det svenska samhället, blir aktivt tvåspråkiga, och får sin sociala situation tryggad, har stor chans att växa upp till en person som har samma förutsättningar som barn med svensk bakgrund.

Barnombudsmannen menar att tydliga satsningar på förskolan, särskilt den öppna förskolan och språkförskolan måste göras. Uppsökande verksamhet med information till föräldrar om rätten för barn till arbetslösa och till asylsökande till barnomsorgsplats måste ges. Skolorna måste ge utrymme för modersmålsundervisning och svenska 2 (särskild svenskundervisning för elever som inte behärskar det svenska språket). Denna undervisning bör dock inte inkräkta på den ordinarie undervisningen. Skolan måste bli en viktig aktör för att förbättra barns och ungas möjligheter att aktivt medverka i planeringen i frågor som rör deras utbildning och förberedelse för etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Samhällsinformation bör ges till nyinvandrade och kurserna i svenska bör innehålla kunskap om barnets rättigheter. Även samhällets syn på jämställdhet och att flickor och pojkar ska behandlas likvärdigt bör finnas med i introduktionsutbildningen. För barn och unga bör sådan kunskap finnas inom ramen för läroplanerna i de olika skolstadierna.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist