Promemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G) (dnr U2010/4389/G)

5 Förslag
5.2 Uppgift om olovlig frånvaro bör införas i betygsdokument
5.2.1 Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer
Barnombudsmannen avstyrker förslaget att omfattningen av elevens olovliga frånvaro ska redovisas i elevens terminsbetyg. Barnombudsmannen anser att skolan bör vara skyldig att dokumentera frånvaro, men ser inget behov av att frånvaron för den skull ska framgå av elevens betyg. Barnombudsmannen befarar att en sådan notering kan undergräva en redan utsatt elevs självkänsla än mer. Eleven behöver istället stöd och hjälp från skolans sida för att öka deltagandet i skolan.

Artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) säger att varje barn har rätt till utbildning. För att förverkliga denna rätt ska konventionsstaterna särskilt vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Barnrättskommittén har uppmuntrat konventionsstaterna att prioritera en lång rad olika åtgärder för att bekämpa studieavbrott, bland annat noggrann analys av orsakerna till dem. Artikel 2 i barnkonventionen ställer krav på att rätten till utbildning ska tillförsäkras varje barn på likvärdiga villkor.

Av Skolverkets rapport ”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” (rapport 341, 2010), som bygger på intervjuer med elever, framgår att flera elever har berättat att närvarosystemet på skolan inte fungerat. Barnombudsmannen vill understryka vikten av att varje frånvarotillfälle noga dokumenteras, då en sådan dokumentation kan synliggöra elevens behov av stöd. Genom god dokumentation kan olovlig frånvaro tidigt upptäckas. Det är de vuxna i skolan som har ansvar för att främja, stödja och vidta åtgärder så att eleven ges möjlighet till bästa optimala utveckling och lärande. Olovlig frånvaro kan ha många orsaker, det kan bland annat handla om mobbning, skolpersonalens bemötande, neuropsykiatriska problem eller svåra hemförhållanden.

Det finns anledning att poängtera att det redan idag finns regler som syftar till att säkerställa att vårdnadshavaren underrättas när en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet.

För det fall regeringen föreslår att olovlig frånvaro ska framgå av betyget är det viktigt att eleven får möjlighet att kontrollera uppgiften om den olovliga frånvaron innan den förs in i terminsbetyget. Barnombudsmannen anser att en avstämning med eleven bör ske oftare än en gång per termin, då det kan vara svårt för eleven att avgöra om en flera månader gammal uppgift stämmer. Barnombudsmannen ser vidare ett behov av att klargöra vad som händer i de fall då eleven inte godtar en uppgift om olovlig frånvaro.

5.2.2 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Barnombudsmannen avstyrker förslaget att uppgifter om olovlig frånvaro ska redovisas i elevens samlade betygsdokument. För motivering, se avsnitt 5.2.1.

För det fall regeringen föreslår att uppgifter om olovlig frånvaro ska framgå av det samlade betygsdokumentet vill Barnombudsmannen understryka vikten av att uppgifterna om olovlig frånvaro inte ska framgå av elevens slutbetyg. Om eleven går ut gymnasiet med hög olovlig frånvaro ska detta ses som ett misslyckande från skolan sida, och inte belasta eleven.

Barnombudsmannen avstyrker förslaget att ett samlat betygsdokument ska utfärdas varje termin utom den sista, under förutsättning att eleven har avslutat en eller flera kurser.

8 Behov av översyn av bestämmelserna om rätt till studiehjälp vid olovlig frånvaro
Barnombudsmannen välkomnar en översyn av bestämmelserna kring vad som ska anses med studier på heltid. Vi delar uppfattningen att bedömningen av när eleven inte längre kan räknas studera på heltid bör individualiseras, eftersom det inte alltid är lämpligt att göra bedömningen utifrån hur många undervisningstimmar eleven varit frånvarande.

Barnombudsmannen välkomnar även en översyn av bestämmelserna om skolornas rapporteringsskyldighet till Centrala studiestödsnämnden.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Lovisa Danielsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman