Förslag till föreskrifter om minderåringa samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (dnr RES 2007/5741)

Ställd till: Arbetsmiljöverket
Diarienummer: 9.1:0978/09

Barnombudsmannen har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Barnombudsmannen har tidigare under framtagandet lämnat synpunkter på föreskrifter om minderåriga.
 
Barnombudsmannen anser att förslaget till föreskrifter om minderårigas samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna som helhet är positivt. Vi har dock inte möjlighet att granska föreskrifterna i varje enskild detalj.

Barnombudsmannen vill vidare understryka vikten av att föreskrifter och allmänna råd om underåriga i arbetslivet sprids till arbetsgivare, skolor och föräldrar så att de berörda har kännedom om regelverket.

Generella bestämmelser för minderåriga
Definitioner
Arbetsmiljöverket har delat upp minderåriga i grupperna minderåriga, barn, yngre ungdom och äldre ungdom.

Barnombudsmannen anser att den officiella definitionen av barn är personer under 18 år i svensk lag och i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det kan bli förvirrande om barn i dessa föreskrifter endast avser personer under 13 år. Visserligen vill tonåringar inte betrakta sig som barn så vi använder ofta uttrycket barn och unga för att beteckna befolkningsgruppen under 18 år.

Med det nya förslaget till skollag där ett extra år kan bli obligatoriskt innebär att skolplikten förlängs för vissa till 17 år. Det blir då krångligt att hänvisa till skolplikten som gräns för yngre och äldre ungdomar.

Ungdomsbegreppet är ju också mycket flytande. Ungdomsstyrelsen arbetar med ett ungdomsbegrepp som i vissa sammanhang sträcker sig upp till 30 år och för det mesta upp till 25 år. Därför kan det vara förvirrande att kalla 16-17-åringar för äldre ungdomar.

Barnombudsmannen tycker det är bra att dela in barn- och ungdomstiden i flera spann och accepterar därför förslaget att dela in barn och ungdomstiden i olika spann men menar att dessa bör benämnas med själva åldersbeteckningen (till exempel 16 – 17 år) i föreskrifterna för minderåriga.

Särskilda regler om arbetstider för olika åldersgrupper i arbetslivet
Barnombudsmannen har tidigare framfört  att en avvägning behöver göras mellan ungdomars behov av skydd och deras möjlighet till att arbeta extra under skolåren, något som uppskattas av många ungdomar. Kanske en framkomlig väg skulle vara att beräkna veckovila över en längre period än en vecka.  Vi anser att föreliggande förslag kan vara rimligt.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist