Fingeravtryck i uppehållstillstånd (SOU 2009: 91) (dnr Ju2009/9591/EMA)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1: 1168/09

Barnombudsmannen har lämnat synpunkter till delbetänkandet av Viseringsutredningen om EU:s Viseringskodex (SOU 2009:77).  I detta yttrande har Barnombudsmannen uppmärksammat regeringen på det faktum att det införs olika åldersgränser avseende upptagande av biometri för visering respektive uppehållstillstånd.

Även i detta yttrande vill Barnombudsmannen uppmärksamma regeringen på att det är olyckligt att det införs olika åldersgränser. Barnombudsmannen anser att en harmonisering på området hade varit önskvärd.

Mot bakgrund av detta anser Barnombudsmannen att regeringen, på sikt och på EU-nivå, bör ta initiativ till en utvärdering och översyn av utfallet av aktuella bestämmelser. I övrigt har Barnombudsmannen inte något att erinra mot förslagen i betänkandet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist