Remiss angående Kvinnofridsportalens framtid (dnr IJ2009/1526/JÄM)

Ställd till: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0342/10

1) Barnombudsmannens uppfattning är att det varit positivt att portalen drivits myndighetsgemensamt. Det har bland annat bidragit till stor bredd på innehåll och hög kvalitet. Sedan Barnombudsmannen gick med i Myndighetssamverkan för kvinnofrid har vi bidrag med material till portalen i form av rapporter som fokuserat på barns utsatthet inom ramen för kvinnofridsfrågor.

2) Barnombudsmannen anser att det finns ett fortsatt behov av Kvinnofridsportalen och att den bör drivas vidare i någon form. Vi ansluter oss till Sveriges Kommuner och Landstings argumentation i sin skrivelse till regeringen.

3) Barnombudsmannen kan inte ta på sig ansvaret att driva Kvinnofridsportalen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist