Riktlinjer för polisiära riskanalyser vid våld på individnivå (dnr POA-400-1222/09)

Diarienummer: 9.1: 0428/10
Ställd till: Rikspolisstyrelsen

Barnombudsmannen önskar yttra sig över ifrågavarande riktlinjer utifrån ett barnrättsperspektiv.
 
10 Samverkan internt och externt
Av riktlinjerna framgår att resultaten av riskanalyser kan vara av intresse såväl internt inom polisen som för externa myndigheter som är intresserade av resultaten för att fatta beslut i det egna arbetet. Vidare begränsas samverkan så tillvida att riskbedömningen inte ska användas som inlaga i vårdnadstvister eller vid LVU-utredningar.

Barnombudsmannen anser att denna begränsning är beklaglig. Vi noterar att Rikspolistyrelsen inte tydligt motiverat sitt ställningstagande. Vi menar att om det finns kunskap hos polisen som kan vara av intresse vid fattande av viktiga beslut till barnets bästa så får denna information inte undanhållas annan myndighet. Myndigheterna måste ta ett gemensamt och samlat ansvar för att beslut fattas till barnets bästa.

Artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) uppställer ett krav på att staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld. FN:s barnrättskommitté (barnrättskommittén) har understrukit vikten av att våld gentemot barn eller misstankar om våld anmäls till berörda myndigheter. Barnrättskommittén understryker även att staterna ska vidta åtgärder i förebyggande syfte för att eliminera hot och våld mot barn.

Enligt Barnombudsmannen är det inte förenligt med Barnrättskommitténs rekommendationer ifall polisen undanhåller andra myndigheter information som är nödvändig för att säkerställa barnets bästa. Den begränsning som föreslås i Rikspolisstyrelsens riktlinjer kan medföra att myndigheters möjligheter till förebyggande arbete försvåras.

I ärendets handläggning har ansvarig jurist Charlotte Lenman och juristen Christopher Carlson deltagit.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman