Lätt att göra rätt (SOU 2010:1) (dnr 2010/353/KRIM)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0512/10

Barnombudsmannen har inte anmodats att yttra sig över ifrågavarande betänkande. Eftersom skadeståndsskulder bland ungdomar är vanligt i Kronofogdemyndighetens register väljer vi att inkomma med yttrande på eget initiativ.

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att den som genom en dom eller ett strafföreläggande döms att betala brottsskadestånd ska ha möjlighet att fullgöra sin skadeståndsskyldighet genom betalning till ett brottsförmedlande organ (Brottsoffermyndigheten). Vi tror att utredningens förslag bör leda till att färre obetalda skadeståndsskulder registreras hos Kronofogdemyndigheten.

Barnombudsmannen har i kontakter med Kronofogdemyndigheten erfarit att skadeståndsskyldiga har praktiska svårigheter att betala utdömda brottsskadestånd och att skadeståndsskulder är vanligt förekommande i Kronofogdemyndighetens register, särskilt bland ungdomar.

Det är mycket angeläget att ungdomar kan påbörja vuxenlivet utan att ha skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Obetalda skadestånd är ofta en inkörsport till fortsatt skuldsättning som kan vara svår att ta sig ur. Konsekvenserna med skuldsättning och efterföljande betalningsanmärkning är många. Det kan innebära problem med att få hyreskontrakt, telefonabonnemang, lån på banken och att få arbete.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist