Remisspromemorian – Legitimation för lärare och förskollärare (dnr U/2010/2818/S)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 9.1:0450/10

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning ska få bedriva undervisning. Förslaget är ett steg på vägen mot att säkerställa rätten till likvärdig skolgång.

Enligt artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har alla barn rätt till utbildning. Enligt Barnombudsmannen är det önskvärt att höja kvaliteten i skolan och därigenom garantera barnets rätt till en god undervisning av behöriga lärare. Kvalitetshöjningen måste komma alla barn till gagn. Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska alla barn ha rätt till de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag.
Barnombudsmannen anser däremot att det saknas ett tydligt barnperspektiv i promemorian.

Promemorian har fokus på lärarna men nämner inte i tillräckligt hög grad de konsekvenser förslaget skulle få för barnen. Barnombudsmannen saknar även resonemang om hur lärarnas kompetens ska höjas generellt. Legitimation är ett viktigt verktyg men den i sig säkerställer inte att läraren kan tillgodose elevens rätt till en utvecklande och likvärdig skolgång oavsett var i landet eleven bor.

4. Förslag
4.1 Legitimation som visar behörigheten - i huvudsak ett krav för att få undervisa

Barnombudsmannen stöder förslaget att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning ska få bedriva denna undervisning. Förslaget är förenligt med artikel 28 i barnkonventionen som säger att alla barn har rätt till utbildning av god kvalitet. Vi instämmer med slutsatsen att ett legitimationssystem bör kunna öka rättsäkerheten för eleverna och förbättra kvalitetssäkringen av lärare och förskollärare.

4.2 Statens skolverk meddelar lärar- och förskollärarlegitimation
Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att Skolverket ska pröva frågor om meddelande av legitimation och att legitimationen ska efter ansökan meddelas till en lärare eller förskollärare som efter sin utbildning har genomfört en introduktionsperiod med tillfredställande resultat.

4.4 Undantag från kravet på legitimation under vissa förutsättningar
Barnombudsmannen är orolig över att förslaget att huvudmannen ska kunna göra undantag från kravet på legitimation under vissa förutsättningar kan få negativa konsekvenser för barnets rätt till likvärdig utbildning. Förslaget kan möjliggöra för huvudmannen att företrädesvis rekrytera och anställa en person som inte är behörig att undervisa av exempelvis kostnadsskäl. Barnombudsmannen föreslår att huvudmannen vid tillsyn av Skolinspektionen ska kunna påvisa att man till det yttersta har ansträngt sig för att endast anställa behöriga och legitimerade lärare. Se även 4.5 angående undantag för lärare i gymnasiesärskolan.

4.5 Anställning av lärare och förskollärare
Barnombudsmannen stöder förslaget att endast den som har legitimation ska få anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Barnombudsmannen avstyrker däremot utredningens förslag att den som inte uppfyller kravet ska få anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning om han eller hon ska undervisa i gymnasiesärskolan. Förslaget att sänka kraven för denna grupp är diskriminerande och inte förenligt med barnets rättigheter. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn. Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska konventionsstaterna respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag oavsett barnets förutsättningar. Alla lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering. Barnombudsmannen anser med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet att det tvärtom behövs en större kompetens att vägleda och utveckla och ge kunskap till barn med olika funktionsnedsättningar. Enligt artikel 29 i barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. En allomfattande utbildning bygger i grunden på värderingar, principer och praxis som innebär en strävan efter meningsfull och effektiv utbildning av god kvalitet, som beaktar skillnader i lärandeförmåga och behov. Utbildningsplaner för lärare och annan personal i utbildningssystemet måste ändras så att en allomfattade utbildning kan genomföras.

4.6 Lektor – en statlig utnämning
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att Skolverket ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare eller förskollärare ska utnämnas till lektor. Av promemorian framgår att en titel som i sig innebär en form av karriärsteg är en särskild kvalitetsstämpel som markerar att lektorn kan anses mer lämpad för mycket kvalificerade uppgifter och som kvalitetssäkrare när det gäller rättning av nationella prov. Syftet med införandet av lektorer är att elevernas resultat ska öka och betygen därmed höjas.

4.7 Legitimerade lärare ska sätta betyg
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg ska sättas under förutsättning att läraren eller lärarna är legitimerade.
 
Barnombudsmannen vill däremot understryka att de gånger en obehörig lärare ska sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare är det viktigt att väga in vilka konsekvenser det kan få för eleverna om en lärare som inte känner dem är den som kan avgöra betyget. Det finns i sådana lägen en hög risk att betygen enbart sätts utifrån provresultat och att betygsunderlaget blir allt för begränsat. Det finns andra värdemätare än skriftliga prov. Det är viktigt med en dialog där såväl den lärare som undervisat eleven, eleven själv och den betygssättande läraren tillsammans beskriver beslutsunderlaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rättvist betyg.
 
4.8 Introduktionsperiod
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att läraren eller förskolläraren ska få stöd av en mentor under sin introduktionsperiod. Vidare föreslås att rektorn eller förskolechefen ska se till att det finns en plan för introduktionsperioden. Det är viktigt att tid avsätts för att en nyutexaminerad lärare eller förskollärare ska komma in i yrkesrollen och att introduktionsperioden anpassas efter varje nyanställds behov. Barnombudsmannen instämmer med promemorians förslag att Skolverket bör utfärda allmänna råd om stöd till lärares och förskollärares introduktion. Lärarens eller förskollärarens mentor föreslås delta i samtal med rektorn eller förskolechefen om bedömningen av lämpligheten. I lämplighetsbedömning bör mentorn kunna återge lärarens eller förskollärarens förmåga till ömsesidig interaktion, god kunskap om barn och ungdomars villkor och utveckling, kunskap om barns rättigheter liksom empatisk förmåga som bör vara nödvändiga färdigheter för att erhålla legitimation.

4.10 Lärarnas ansvarsnämnd
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det ska inrättas en särskild nämnd, Lärarnas ansvarsnämnd, som placeras inom Skolverket för prövning av lärares och förskollärares fortsatta rätt att inneha legitimation, frågorna om varningar och utfärdande av ny legitimation.

4.11 Varning och återkallelse av legitimation
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att en legitimerad lärare eller förskollärare ska meddelas en varning om han eller hon varit oskicklig i sin yrkesutövning, i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som medför att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas, eller på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning. Barnombudsmannen stöder vidare förslaget att legitimationen ska återkallas om den legitimerade har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning. Barnombudsmannen instämmer i att för att systemet ska vara trovärdigt och fungerande krävs att innehavet av legitimation är beroende av hur den legitimerade sköter sina arbetsuppgifter.

Barnombudsmannen anser därutöver att det är viktigt att barn och unga har möjlighet att anmäla en lärare som är olämplig. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn en absolut rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet ska beredas möjlighet att höras antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. En anmälan från ett barn ska vara av karaktären oro för att något oegentligt kan ha skett och ansvaret att utreda och besluta ska ligga på de vuxna och inte på det anmälande barnet. Det är viktigt att sprida information till eleverna, föräldrarna eller vårdnadshavarna och lärarna om när och hur en anmälan kan göras. Informationen ska vara anpassad till barn och unga.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Eva Norén-Björn. I ärendets slutliga handläggning har juristen Jessica Olsson deltagit.  

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist