Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) (dnr S2010/4745/ST)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer:  9.1: 0593/10

Barnombudsmannen har inget att erinra mot de förslag som presenteras i promemorian.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman