Promemorian Ny lag om leksakers säkerhet (Ds 2010:18) (dnr IJ2010/1015/KO)

Ställd till: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer 9.1:0581/10

Inledning
Rubricerade promemoria innehåller ett förslag till genomförande av EU:s direktiv om leksakers säkerhet. Barnombudsmannen har i april 2008 yttrat sig över kommissionens förslag till reviderat direktiv för leksakers säkerhet.

Barnombudsmannen vidhåller de synpunkter som framförts i yttrandet från 2008 och tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian om Ny Lag om leksakers säkerhet (Ds 2010:18) med reservation för 6.4.8.

6 Överväganden och förslag
6.1 Utgångspunkter för genomförandet
6.1.3 Utgångspunkter för en ny reglering

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att direktivet om leksakers säkerhet genomförs genom att en ny lag om leksakers säkerhet ersätter 1992 års lag om leksakers säkerhet då de föreslagna ändringarna är omfattande.

6.2 Allmänna bestämmelser
6.2.1 Lagens syfte
Barnombudsmannen välkomnar förslaget i promemorian att en inledande bestämmelse i den nya lagen anger lagens innehåll och syftet att skydda barns hälsa och säkerhet.
Barnombudsmannen anser dock att ett tillägg om att försiktighetsprincipen ska tillämpas genom att en hänvisning till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 192.2) bör införas i lagtexten.

6.2.2 Tillämpningsområde för en ny lag
I promemorian föreslås att den nya lagen tillämpas på leksaker som tillhandahålls på marknaden och i offentlig verksamhet. Vad som i lagen sägs om ekonomiska aktörer gäller också den som i offentlig verksamhet tillhandahåller leksaker. Med leksak avses en vara som, helt eller delvis, är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka med. En leksak är avsedd för barn i en viss åldersgrupp om den som har uppsikt över barnet rimligen kan anta att leksaken med hänsyn till dess funktion, storlek och egenskaper är avsedd för barn i den angivna åldersgruppen.

Barnombudsmannen anser att förslaget är rimligt men vill understryka att man inte kan tillåta säkerhetsbrister i leksakers konstruktion med hänvisning till att vårdnadshavaren ska läsa alla varningstexter och ständigt övervaka barnet.

6.3 Lagens krav
6.3.1 Leksaker som inte uppfyller kraven får inte tillhandahållas
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det i den nya lagen införs en portalparagraf enligt vilken en ekonomisk aktör endast får tillhandahålla leksaker som uppfyller säkerhetskraven på leksaker och kraven som gäller bedömning av överensstämmelse, EG-försäkran om överensstämmelse samt CE-märkning.

6.3.2 Säkerhetskrav på leksaker
I promemorian föreslås att en leksak inte får innebära någon risk för användarens eller någon annan persons hälsa och säkerhet när den används på avsett eller förutsebart sätt med hänsyn till barns beteende. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till förmågan hos barn och, i förekommande fall, de som har uppsikt över barn att hantera leksaken. Detta gäller särskilt för leksaker som är avsedda för barn i en viss åldersgrupp.

Barnombudsmannen stöder förslaget men vill understryka att lagstiftaren när det gäller barns leksaker inte kan undvika att ställa krav på produktens säkerhet genom att formulera sig som så att leksaken ska användas på ”avsett eller förutsebart sätt med hänsyn till barns beteende”. I barns utveckling ligger att utforska och pröva omvärlden. Vuxenvärlden måste därför vara beredd på att leksaker används av barn på för vuxenvärlden oförutsedda sätt. Det är väl dokumenterat att barn använder produkter på alla upptänkliga sätt och att de även leker med och utforskar förpackningar.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att regeringen eller den eller de myndigheter som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker. Vi vill särskilt understryka att säkerhetskraven ska uppfyllas under hela den tid leksaken kan förväntas användas.

Barnombudsmannen anser att varningstexter och säkerhetsanvisningar är mycket viktiga för att konsumenten ska kunna göra ett rationellt val med tanke på barnets ålder och övriga förutsättningar och tillstyrker därför förslaget att varningar och information om försiktighetsåtgärder ska upplysa om faror och skaderisker som användningen av en leksak kan medföra och om hur dessa kan undvikas.

Föreskrifterna om säkerhetskrav och information om försiktighetsåtgärder måste därför bli mycket konkret formulerade när det gäller varningstexter och hur de presenteras. Vidare anser vi att en konsument ska kunna avgöra redan vid köptillfället i butiken om leksaken passar barnet säkerhetsmässigt, så varningstexter på förpackningen är mycket viktig. För vissa typer av produkter måste dessutom varningstext finnas beständigt utformad på själva produkten. Det kan till exempel gälla lekredskap för privat bruk, vilka innefattas i den nya lagen.

Barnombudsmannen anser därför att konkreta regler om storlek och tydlighet på symboler och text måste finnas i lag och föreskrifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om varningar och information om försiktighetsåtgärder, vilket Barnombudsmannen tillstyrker.

6.4 Marknadskontroll
6.4.8 Försiktighets- och proportionalitetsprinciperna

I promemorian görs bedömningen att en bestämmelse om att försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen inte ska införas i den nya lagen eller i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

Barnombudsmannen delar inte den uppfattning som framförs i promemorian. Även om det får anses underförstått att försiktighetsprincipen ska gälla, i enlighet med vad Lagrådet tidigare framfört om Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 192.2), menar Barnombudsmannen att i vart fall en hänvisning till denna princip bör införas i lagen. Leksaker i den betydelse som avses i den nya lagen är produkter avsedda för barn, tillverkade för deras utveckling och lek. Barn har rätt till liv och utveckling enligt artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter och rätt till fritid, lek och rekreation enligt artikel 31. Det måste därför vara en utgångspunkt för alla aktörer att barnskyddsaspekterna ska väga tyngst när det gäller dessa produkter och att försiktighetsprincipen ska råda för alla olika risker som kan komma ifråga.

6.4.9 Ekonomisk ersättning
I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en ekonomisk aktör ska

1. ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för kontroll av en leksak, när leksaken vid kontrollen inte uppfyller kraven på leksaker, och

2. få ersättning från marknadskontrollmyndigheten för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Barnombudsmannen stöder förslaget. Avsaknaden av olycksdata får inte  innebära att man automatiskt förutsätter att det inte finns någon risk eller bara en låg risk. Den olyckregistrering som finns täcker långt ifrån alla skador som orsakas av produkter. Därför måste också vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet beaktas när man bedömer vilka risker som kan godtas från leksaker. Det kan inte på något sätt försvaras att man i praktiken inväntar dödsfall innan man bestämmer att leksaker ska förbättras trots att man kan förutse att leksaken har sådana egenskaper att det finns risk för allvarliga skador.

8. Konsekvensutredning
Den föreslagna lagstiftningen bedöms medföra endast marginellt ökade kostnader för företag som följer nuvarande lagstiftnings krav på säkra leksaker. Kostnader för tester på kemikalieområdet kan dock öka både för företag och marknadskontrollmyndighet. Konsumenternas och samhällets kostnader för skador bedöms minska som en följd av att leksakerna blir säkrare.

Barnombudsmannen delar uppfattningen men vill understryka att den viktigaste och mest betydelsefulla konsekvensen och effekten av ett införande av den nya lagen är att barns lidande, livslånga funktionshinder och ibland dödsfall till följd av olycksfall och andra skador minskas och att samhället därmed blir mer humant.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist