Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60) (dnr IJ2010/1419/DISK)

Ställd till Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Diarienummer: Dnr 9.1:0768/10

Barnombudsmannen är positiv till att det blir ett utvidgat skydd mot diskriminering på grund av ålder. Det saknas dock ett barnperspektiv i nästan hela utredningen, nästintill alla förslag och alla exempel utgår från en diskriminering på grund av hög ålder.

5. Ett utvidgat skydd mot diskriminering på grund av ålder
5.4 Socialtjänsten
5.4.4 Överväganden och förslag

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att diskrimineringsförbudet i fråga om verksamhet inom socialtjänsten m.m. i diskrimineringslagen kompletteras så att det innefattar även ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet hindrar dock inte särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Barnombudsmannen håller med utredningen i frågan om att de insatser som vidtas för att fullgöra socialtjänstens ansvar för vissa åldersgrupper, exempelvis barn och unga, inte innebär diskriminering eftersom sådana insatser inte medför att någon annan missgynnas i en jämförbar situation. Barnombudsmannen är även enig med utredningen i frågan om att bestämmelser om barnets bästa eller om barnets rätt att komma till tals som tagits in i vissa lagar för att förstärka barnperspektivet inte kan vara diskriminerande.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman 

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist