Förslag till föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna samt förslag till ändring av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1982:03 om ensamarbete) (RES 2007/5741)

Ställd till: Arbetsmiljöverket
Dnr 9.1 :0668/11

Barnombudsmannen har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och har under framtagandet beretts tillfälle att lämna synpunkter på de nu föreslagna föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö.

Inledning
Barnombudsmannen anser att förslaget till föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna som helhet är positivt. Ambitionen att göra föreskrifterna tydligare såväl när det gäller språket som när det gäller möjligheterna att tolka texten är bra. Liksom att föreskrifterna ska bli lättare att förstå och tillämpa i arbetslivet. Strävandena att visualisera arbetsmiljöriskerna kring minderårigas arbete kan öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor hos ungdomarna. Det är dock viktigt att betona att det alltid är de vuxna som har ansvaret för barns och ungas arbetsmiljö.

Precis som Arbetsmiljöverket påpekar kan antalet elever som är minderåriga beräknas till drygt två miljoner personer. I det sammanhanget är det viktigt att hålla i minnet att detta i inget avseende är en homogen grupp. Spännvidderna i ålder och mognad liksom könsskillnader är kritiska faktorer när det gäller betraktandet av minderårigas arbetsmiljö. Bland dem som omfattas av dessa föreskrifter finns också ett betydande antal barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar.

Definitioner
Arbetsmiljöverket har delat upp minderåriga i grupperna yngre barn, äldre barn och ungdom. Barnombudsmannen anser att den officiella definitionen av barn är personer under 18 år enligt svensk lag och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det kan bli förvirrande om begreppet barn i dessa föreskrifter endast avser personer under 13 år. Visserligen vill tonåringar inte betrakta sig som barn så vi använder ofta uttrycket barn och unga för att beteckna befolkningsgruppen under 18 år. Om kopplingen görs till skolplikten bör definitionen av äldre barn i stället enbart kopplas till skolpliktens upphörande.

Ungdomsbegreppet är också i andra sammanhang mindre precist. Som exempel kan nämnas att Ungdomsstyrelsen arbetar med ett ungdomsbegrepp som i vissa sammanhang sträcker sig upp till 30 år och för det mesta upp till 25 år.

Barnombudsmannen tycker att det är bra att dela in barn- och ungdomstiden i flera spann och accepterar därför förslaget att dela in gruppen i olika spann men menar att dessa bör benämnas med själva åldersbeteckningen, till exempel 16-17 år, i föreskrifterna för minderåriga.

Det är ändå viktigt att betona att en sådan indelning i åldersgrupper inte fråntar den vuxne som har arbetsmiljöansvaret för det arbete som ska utföras att ta hänsyn till deltagande barns mognad och andra förutsättningar att klara arbetsuppgiften.

Undersökning och riskbedömning
I 4§ sägs att mycket tydligt att hänsyn ska tas till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Denna grundläggande förutsättning för undersökning och riskbedömning tillgodoser de synpunkter Barnombudsmannen har på behovet av att se det enskilda barnets förutsättningar. Vi får dock intrycket av att den tydlighet som paragrafen ger uttryck för till del motsägs av de allmänna råd som är kopplade till paragrafen. I de allmänna råden klargörs att det inte föreligger något krav på att undersöka och bedöma risker på individnivå.

Barnombudsmannen finner det angeläget att hänsynen till de minderårigas individuella förutsättningar för att klara en arbetsuppgift betonas.

I 5§ finns en sådan tydlig betoning av vikten av att hänsyn tas till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt som Barnombudsmannen saknar i de allmänna råden till 4§.

Förbjudna arbetsuppgifter och ensamarbete
Föreskrifterna och de allmänna råden är i vissa avseenden mindre tydliga när det gäller frågan om vilka arbetsuppgifter som inte får anförtros minderåriga. Detta gäller som vi ser det inte minst hanteringen av pengar. Den öppna hanteringen av pengar bedöms idag som en riskfaktor till exempel i handel och kollektivtrafik. Det är oklokt att bortse från risken för personrån också vid hanteringen av små summor.

Arbetstider
Barnombudsmannen befarar att skrivningarna i 21§, trots begränsningen ”under skolveckor gäller dessutom att arbetstiden (ska) förläggas så att den inte hindrar skolgång eller möjligheten att tillgodogöra sig skolundervisningen” ger utrymme för att minderårigas arbetstid blir orimligt lång. Vi anser att arbetstiden utöver skolarbetet ska begränsas till 20 timmar per skolvecka.

Avslutning
Barnombudsmannen hälsar med tillfredsställelse att Arbetsmiljöverket har utarbetat och utvecklat föreskrifterna som rör barns och ungas arbetsmiljö. Men hoppas att arbetet därmed inte anses som avslutat utan fortsätter att utvecklas.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman