Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. samt upphävande av allmänna råd ”Hälso-och sjukvård för asylsökande och flyktingar 1995:5 (dnr 10373/2008)

Ställd till: Socialstyrelsen
Dnr 9.1:0063/11

Socialstyrelsen har skickat rubricerade förslag till föreskrifter och allmänna råd till Barnombudsmannen för synpunkter.

Barnombudsmannen välkomnar att lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. nu kompletteras med detaljerade föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.

Föreskrifterna kommer att följas av kompletterande vägledning från Socialstyrelsen, som successivt ska byggas upp under 2011 och bli webbaserad.

Hälsoundersökningar av barn
I förslaget till föreskrifter om hälsoundersökning finns en särskild paragraf, 7 §, som tar upp barn. Den lyder ” 7 § När ett individuellt samtal förs med ett barn ska samtalet även innefatta hur barnet påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlemmars hälsa. Ett individuellt samtal med barn ska anpassas till barnets ålder och mognad.”

Barnombudsmannen menar att det i samband med hälsoundersökning av nyanlända barn även ska klargöras hur barnet påverkats av uppbrottet och andra eventuella trauman, som kan ha uppstått i samband med barnets flykt. Det är också av vikt att utröna vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som barnet tidigare erhållit.

Vad gäller begreppet ”barnets ålder och mognad” vill Barnombudsmannen understryka att man alltid kan tala eller kommunicera med barn, men att det kan krävas särskild specialistkompetens när det gäller de yngsta barnen. Barnets ålder och mognad kan ofta vara en fråga om den vuxnes kompetens och erfarenheter.

Om tolkar används vid undersökningarna bör dessa så långt möjligt ha erfarenhet av att tolka med och för barn.

Föredragande i detta ärende har varit Lisbeth Thurnell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman