Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) (dnr S2010/7337/HS)

Diarienummer 9.1:0965/10
Ställd till Socialdepartementet

4 Reglering av ytterligare yrkesgrupper
4.5 Våra överväganden gällande reglering av ytterligare yrkesgrupper
4.5.3 Kuratorer inom hälso- och sjukvård
Barnombudsmannen är tveksam till utredningens bedömning om att det inte bör införas någon legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Som utredningen framhåller har kuratorer en självständig yrkesroll som inrymmer omfattande patientkontakt och ett tydligt patientansvar. Det är viktigt att kuratorerna besitter en tillfredställande kompetens, i annat fall riskerar patienterna, såväl vuxna som barn, att få en undermålig behandling. Det sagda talar enligt Barnombudsmannens mening för att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Barnombudsmannen är dock medveten om att det i dagsläget finns vissa svårigheter med att koppla legitimationen till arbetsuppgifter, istället för en utbildning. 

18 Överväganden och förslag
18.5 Begränsningar i rätten att vidta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvårdens område
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning om att det inte finns skäl att göra några förändringar när det gäller de begränsningar i rätten att vidta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvårdens område som finns i 5 kap. patientsäkerhetslagen. Vi anser liksom utredningen att vissa frågor bör bli föremål för ytterligare utredning och att frågan om vård och behandling av barn under 8 år bör ingå i det uppdraget.

Barnombudsmannen välkomnar därför utredningens förslag att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att med hjälp av medicinsk och annan expertis se över vilka somatiska sjukdomar som ska vara förbjudna att behandla för annan än hälso- och sjukvårdspersonal liksom möjligheterna att behandla gravida och barn under åtta år.

19 Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
19.6 Utredningens överväganden och förslag
19.6.2 Översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Barnombudsmannen välkomnar utredningens förslag om att Socialstyrelsen bör göra en översyn av föreskrifterna och målbeskrivningarna för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
Barnombudsmannen vill i detta sammanhang understryka vikten av att tandvårdspersonal, inte minst pedodontister, har tillfredställande kunskap om hur man upptäcker barn som far illa. Tandvården har nämligen goda förutsättningar att upptäcka barn som utsätts för våld eftersom alla barn kallas regelbundet till tandvårdsbesök och mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen. En kartläggning som Barnombudsmannen gjorde år 2010, ”Tandvården och barn som far illa”, visar emellertid att endast 17 procent av de drygt 600 tandläkarna som svarat på vår enkät fått någon utbildning, alternativt fortbildning, i hur man upptäcker barn som utsatts för våld eller övergrepp. Om en tandläkare missar varningstecken som signalerar att ett barn far illa kan detta få stora, i värsta fall livsavgörande, konsekvenser för barnet. Barnombudsmannen anser därför att Socialstyrelsen bör meddela föreskrifter om att det för att uppnå specialistkompetens inom pedodonti ska krävas att tandläkaren har goda kunskaper om hur man upptäcker barn som far illa.

20 Tandhygienisternas utbildning
20.6 Utredningens överväganden och förslag
20.6.3 Högskoleverket ges uppdrag att utforma förslag på en ny examensbeskrivning
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att Högskoleverket ska ges i uppdrag att utforma förslag på en ny examensbeskrivning för tandhygienistutbildningen.
Barnombudsmannen vill även i detta sammanhang betona vikten av att tandvårdspersonal, inte minst tandhygienister, har kunskap om hur man upptäcker barn som far illa. För en utförligare motivering, se ovan under 19.6.2. Barnombudsmannen anser mot denna bakgrund att det bör framgå av examensbeskrivningen att tandhygieniststudenten ska ha god kunskap om hur man upptäcker barn som far illa.

27 Överväganden och förslag
27.2 Behov av och förutsättningar för behörighetsreglering inom socialtjänsten
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det finns behov av och förutsättningar för att reglera att personal med vissa arbetsuppgifter i socialtjänsten och verksamhet inom LSS har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

27.3 Kompetenslyft inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att ett kompetenslyft ska genomföras för tjänstemän med vissa handläggningsuppgifter i socialtjänsten och verksamhet enligt LSS. Krav ska ställas i lag på socionomexamen, eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, för att utföra följande arbetsuppgifter inom socialtjänsten:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller av andra åtgärder och
3. uppföljning av beslutade insatser,

och för följande arbetsuppgifter inom verksamhet enligt LSS:
1. utredning och bedömning av behovet av insatser eller av andra
åtgärder och
2. uppföljning av beslutade insatser.

Vi delar förslaget att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att i samråd med Högskoleverket ta fram underlag för en närmare beskrivning av vad som avses med annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. Befintlig personal ska under en övergångsperiod på fem år erbjudas kompetenshöjande åtgärder. Socialnämnden ska tillhandahålla lämplig introduktion och stöd i yrket under minst ett år för nyanställda tjänstemän med ovan nämnda arbetsuppgifter.

Barnombudsmannen har i tidigare remissyttrande den 2 november 2009 över Barnskyddsutredningens betänkande Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) delat utredningens förslag att det ska krävas en socionomexamen för de socialsekreterare som ska fatta beslut om utredning ska inledas, om utredning och bedömning av behovet av insatser eller av andra åtgärder eller om uppföljning av beslutade insatser. Barnombudsmannen delade också utredningens förslag att socialnämnden ska erbjuda de socialsekreterare som idag saknar tidigare erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter lämplig introduktion och stöd i yrket.

27.5 Uppföljning av kvalitet och kompetens inom socialtjänsten
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en uppföljning och utvärdering ska genomföras inom två år efter att behörighetsregleringen till fullo genomförts.

Vi är av samma uppfattning som Barnskyddsutredningen var där man pekade på vikten av personalens kompetens och socialnämndens ansvar för att det ska finnas lämplig utbildning och kompetens. Utredningen noterade bland annat att det inte finns samlad kunskap över det arbete som bedriv i kommunerna i syfte att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten. Av denna anledning är det av största vikt att både uppföljning och utvärdering genomförs.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Lovisa Danielsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman