I rättan tid? Om ålder och skolstart (SOU 2010:67) (dnr U2010/6460/SFC)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 9.1: 1078/ 10

Sammanfattning
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om en försöksverksamhet med flexibel skolstart och kommenterar därför enbart de förslag som Barnombudsmannen anser kan utvecklas inom ramen för hela skolverksamheten. Barnombudsmannen noterar att utredningen utgår från ett vuxen- eller föräldraperspektiv och inte ett barnperspektiv. Barnombudsmannen ställer sig frågande till varför utredningen inte utgår från ett barnperspektiv när man ska utforma förslag som i allra högsta grad berör barns liv och framtid.

Utredningens förslag utgår från ett grundförslag om en försöksverksamhet med flexibel skolstart som längre fram ska utvärderas för att mäta elevers resultat och sociala utveckling.

Utredningen konstaterar att en försöksverksamhet visserligen kan bidra med kunskap men att detta måste vägas mot att barn inom ramen för försöket kommer att möta en verksamhet som, enligt refererade studier i kunskapsöversikterna, ”snarast riskerar att ge försämrade förutsättningar för barnets kognitiva och sociala utveckling.” I utredningens överväganden konstateras att ”detta är ett etiskt dilemma och en försöksverksamhet kan ifrågasättas med utgångspunkt i FN:s barnkonvention”. Barnombudsmannen delar den uppfattningen och avstyrker därför förslaget om en försöksverksamhet som mer tar sin utgångspunkt i en del kommuners önskemål än i det enskilda barnets behov och rättigheter.

Barnombudsmannen anser vidare i enlighet med vad utredaren skriver själv, att en flexibel skolstart redan finns inom ramen för förskoleklasser och att resurser snarare behöver läggas på att informera om, utvärdera samt förbättra det system vi har idag. Därför tillstyrker Barnombudsmannen förslaget om att Skolverket ska ta fram allmänna råd för förskoleklassen, bättre information om vilka möjligheter nuvarande lagstiftning ger, fortbildning för lärare, stödmaterial till föräldrar samt stöd till samverkan vid övergångar.

6. Mer flexibel start i förskoleklassen
6.1 Förskoleklassen - skolform som behöver tydliggöras
   
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att Skolverket ska ta fram allmänna råd för förskoleklassen. Det är viktigt att dessa bestämmelser tydliggörs i form av allmänna råd då utredningen visar att det råder en osäkerhet kring den verksamhet som bedrivs inom ramen för förskoleklassen idag.

6.2 Att tydliggöra möjligheter till flexibilitet
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att ett informationsmaterial om de bestämmelser som reglerar förskolestart och skolstart ska tas fram av Skolverket, men vill tillägga att informationsmaterial även bör tas fram till barn.  Det är barnen som i första hand bör delges informationen om vilka valmöjligheter de har. Enligt barnkonventionens artikel 12 om respekt för barns åsikter ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska således höras och tillmätas betydelse vid beslut om barnet är redo att börja skolan tidigare eller senare än vad normen säger. För detta krävs att barnet har tillgång till information om sina valmöjligheter.

8. Förslag till försöksverksamhet
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om en försöksverksamhet med flexibel skolstart. Med utgångspunkt i barnets bästa så är det, precis som utredaren själv konstaterar, inte etiskt försvarbart att genomföra en försöksverksamhet där man redan på förhand kan se att den kan få negativa konsekvenser i de övre klasserna i grundskolan och på gymnasienivå. Barnombudsmannen instämmer i utredarens åsikt om att flexibilitet kan uppnås genom individanpassning av undervisning och samverkan mellan verksamheterna.

8.7 Planering för genomförande av en försöksverksamhet
8.7.2 Fortbildning för lärare
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att fortbildning med inriktning på individanpassad undervisning ska anordnas för berörda lärare, men vill tillägga att detta är ett förslag som bör genomföras inom ramen för hela skolverksamheten innebärandes att alla lärare får ta del av fortbildningen. Barnombudsmannen anser att det är bra att lärare ska utbildas för att kunna vara flexibla och möta barnen på ett individuellt sätt. Skolverket bör få ett tydligt uppdrag att ge adekvat stöd att utveckla yrkesrollen hos förskolelärare, barnskötare, grundskolelärare, dagbarnvårdare och fritidspedagoger. Här bör kunskap om barns rättigheter vara grundläggande. I enlighet med barnkonventionens artikel 2 om ickediskriminering, ska detta gälla alla barn och inte enbart de som eventuellt skulle ingå i den försöksverksamhet som Barnombudsmannen tillbakavisar.

10. Stöd till föräldrar m.m
10.3 Skolmognadsprov?
Barnombudsmannen anser att det är positivt att utredaren tillbakavisar skolmognadsprov. Barn utvecklas olika och i en vanlig klass kan det skilja 5 år i utveckling. Vissa barn är till exempel väl utvecklade språkligt men inte motoriskt. Därför bör varje barn få det stöd som han eller hon behöver för sin utveckling oavsett om barnet finns i förskola, skola eller fritidshem.

10.3.2 Stöd till föräldrar
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att Skolverket ska ta fram ett stödmaterial till föräldrar som belyser och problematiserar barns skolstart. Dock anser Barnombudsmannen att förslaget bör utvecklas inom ramen för all skolverksamhet och den flexibla skolgång som finns satt i system idag. Barnombudsmannen vill även understryka att informationen inte enbart riktas till föräldrar utan framförallt till barnen, i enlighet med vad som anges ovan.

Barnombudsmannen ställer sig positiv till att utredaren lyfter vikten av att alla föräldrar ska kunna tillgodogöra sig informationen genom att föreslå att materialet görs tillgängligt på fler språk utöver det svenska. Barnombudsmannen ställer sig även positiv till förslaget om att det är Skolverket som ska ta fram informationsmaterial om bestämmelser kring skolstart då Skolverket är väl insatta i frågan.

10.4 Samverkan vid övergångar
10.4.3 Stöd till samverkan vid övergångar
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som kan användas i diskussioner i arbetslag och mellan personal i olika verksamheter, skolledare och förskolechefer i frågan om samverkan. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att skapa en gemensam plattform där de olika skolformerna kan mötas på likvärdiga villkor.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Eva Norén Björn och utredaren Malin Jenstav.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist