Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (dnr 5.1-4714-2011)

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:0301/11
                      
Socialstyrelsen har lämnat rubricerade förslag till föreskrifter och allmänna råd till Barnombudsmannen för synpunkter. Dessa nya föreskrifter ersätter (SOSFS 2008:10) och (SOSFS 2008:11).

Barnombudsmannen har den 25 september 2009 lämnat synpunkter på departementspromemorian (Ds 2009:33). Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. och ställde sig då positiv till departementspromemorian.

Barnombudsmannen välkomnar föreliggande förslag till föreskrifter och allmänna råd. När barn och unga är i samhällets vård måste alla åtgärder vidtas för att säkerställa att missförhållanden inte förekommer. Att vaka över att de insatser som genomförs är av god kvalitet är det första ledet i en sådan process. Det är bra för barnen, men också för personalen och andra i verksamheten som föreskrifterna omfattar, att det blir tydligt vilket ansvar dessa personer har att ingripa när missförhållanden förekommer eller riskerar att förekomma. I de här miljöerna där insynen inte alltid är så stor är det extra viktigt att det finns civilkurage att berätta när verksamheten inte fungerar som den ska och barn far illa eller riskerar att fara illa.

Barnombudsmannen anser att de nu föreslagna föreskrifterna och allmänna råden är tydliga och lätta att förstå och att om de genomförs och praktiseras i verksamheterna kommer förhållandena för de berörda barnen sannolikt att förbättras

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist