Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer

Ställd till: Skolverket
Diarienummer: 9.1:0383/11

Sammanfattning
Barnombudsmannen är positiv till att Skolverket preciserar vad som krävs för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning i Sverige. Vi välkomnar att läraren ska kunna vidareutveckla sin förmåga att ta ansvar för att stödja elevens utveckling till självständigt lärande under hela livet genom att göra eleven delaktig i planeringen.

Barnombudsmannen föreslår att Skolverket i förslagen till sina föreskrifter, allmänna råd och kommentarer i högre grad beaktar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen anser att det i förslagen bör läggas till att en lämplig lärare, förskollärare eller lektor ska vara väl förtrogen med barnkonventionen. Läraren, förskolläraren och lektorn ska kunna integrera kunskapen om konventionen i bemötandet av barnet och även ge barnet kunskap om sina rättigheter anpassat till barnets utvecklingsnivå och valda uttrycksmedel.

Föredragande har varit Eva Norén-Björn och Klara Hartman.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman