Remiss av förslag till upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11)

Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn (dnr 13163/2011)

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:0393/11

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att upphäva Allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist