Samråd kring legitimation för lärare och förskollärare

Ställd till: Skolverket
Diarienummer: 9.1:0383/11

Sammanfattning
Barnombudsmannen välkomnar att Skolverket har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd. Vi tillstyrker förslagen till föreskrifter och allmänna råd.

Mot bakgrund av den antagna strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) anser Barnombudsmannen emellertid att det bör förtydligas att förskollärare och lärare ska vara väl förtrogna med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Att vuxna har en god kunskap om barns rättigheter är en förutsättning för att barnet själv får kännedom om sina rättigheter.

Barnombudsmannen föreslår att det, i lärarens och förskollärarens kompetensprofil, läggs till en punkt om att en lämplig lärare och förskollärare ska vara väl förtrogen med barnkonventionen och kunna integrera kunskapen om konventionen i sitt bemötande av barnet.

Barnet ska ges kunskap om sina rättigheter anpassat till barnets utvecklingsnivå och valda uttrycksmedel.

Föredragande i detta ärende har varit Eva Norén-Björn och Klara Hartman.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman