Förbättringar inom familjepolitiken (S2011/2036/FST)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0196/11

3 Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt
3.2 Förutsättningar för samtidigt uttag av föräldrapenning
I promemorian föreslås att föräldrar ska få möjlighet att kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Med förslaget ska de nuvarande tio pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstå. Barnombudsmannen tillstyrker arbetsgruppens förslag.

Barn behöver sina föräldrar och i samspelet med dem skapas den trygga bas och anknytning som är livsviktig för varje barn. Båda föräldrarnas kontakt och tid tillsammans med barnet är viktig. Forskningen visar att de positiva erfarenheter som barn utvecklar under sitt första levnadsår får effekt genom hela livet.  Kvaliteten på samspelet mellan föräldrarna och barnet har ett tydligt samband med barnets fortsatta psykologiska utveckling.  Barn som i ettårsåldern bedöms vara tryggt anknutna visar sig vara mer sociala, mer uppmärksamma och ha lättare för att engagera sig i lek och samspel med andra barn än barn med otrygg anknytning.   Förslaget att föräldrarna ska kunna vara föräldralediga samtidigt bidrar till en starkare överensstämmelse med artikel 18 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I artikel 18 anges att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

4 Förenklad jämställdhetsbonus
4.2 Förutsättningar m.m. för jämställdhetsbonus
Barnombudsmannen ställer sig positiv till att regeringen tagit till sig föräldrars påpekanden om att jämställdhetsbonusen är krånglig och svåröverskådlig och nu lämnar förslag i syfte att förenkla och förtydliga det nuvarande systemet med jämställdhetsbonusen. Barnombudsmannen kommenterar däremot inte själva förslaget.

5 Höjt bostadsbidrag i form av särskilt bidrag
Det särskilda bidraget för hemmavarande barn i bostadsbidraget föreslås höjas med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1 750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2 350 kronor per månad för tre eller fler barn.  Barnombudsmannen tillstyrker arbetsgruppens förslag.

Det är av yttersta vikt att staten vidtar åtgärder för att ekonomiskt stärka de barnfamiljer som har den sämsta ekonomin. I barnkonventionen art. 27 punkt 1 erkänns rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Vidare anges i art. 27 punkt 3 att konventionsstaterna, inom ramen för sina resurser, ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. Förslaget att höja det särskilda bidraget för hemmavarande barn bidrar till att öka överensstämmelsen mellan lagstiftning och artikel 27 i barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Hanna Larheden.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman