Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) (dnr U2010/7669/S)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1 :0155/11

Inledande synpunkter
Barnombudsmannen delar i allt väsentligt de bedömningar utredaren redovisar och tillstyrker, med de invändningar, kommentarer och tillägg som redovisats i detta yttrande, utredarens förslag.

Barnombudsmannen har inget att invända emot att utredaren tar skollagens (2010:80) inledande skrivningar Allas rätt till likvärdig utbildning och allas rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar som utgångspunkt för sitt arbete, men saknar motsvarande hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ett antal artiklar i barnkonventionen har direkt bäring på utredarens uppdrag. Hit hör artikel 28 om rätten till utbildning, artikel 12 om rätten att komma till tals och artikel 3 om barnets bästa.

Barnombudsmannen instämmer i utredarens resonemang om att skolan vid sidan av sin pedagogiska uppgift har en central roll för de barn som utredningen rör. Det uttrycks tydligt i den nya skollagen genom utredningsskyldigheten, anmälningsskyldigheten och samverkansskyldigheten. Det finns med andra ord redan nu stöd i lagstiftning, beprövad erfarenhet och forskning för att göra ett gott arbete för att alla barn ska få en likvärdig utbildning. Det är angeläget att betänkandet inte tas som en förevändning för att vänta med åtgärder som redan följer av den nya skollagen.

Barnombudsmannens kommentarer till utredarens förslag
Barnombudsmannen delar utredarens uppfattning att det område uppdraget avser är svårdefinierat och vill med anledning av detta, med utgångspunkt i vårt uppdrag, barnkonventionen och erfarenheter från vår verksamhet anföra följande synpunkter.

Barns kunskap om sina rättigheter
Barnombudsmannen har tidigare, bland annat i sitt yttrande över den nya skollagen (Ds 2009:25) betonat förskolans och skolans skyldighet att informera barn och elever om deras rättigheter enligt barnkonventionen. Detta följer av artikel 42 i barnkonventionen där det anges att konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
Vi finner skäl att upprepa detta då det är ett faktum att barn och unga i många fall inte har kunskaper om sina rättigheter. Vi vill också påminna om att Kommittén för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) i sin senaste granskning av Sverige rekommenderade att Sverige erbjuder systematisk och fortlöpande utbildning i mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter till alla personer som arbetar med barn och för barn. Kommittén är bekymrad över bristen på systematisk och kontinuerlig utbildning om barnkonventionen i skolorna.

Barnombudsmannen anser att de frågor som vi med stöd av barnrättskommitténs rekommendationer här för fram har betydelse för de åtgärder regeringen kan komma att vidta med anledning av utredarens förslag i kapitel 7.2.1 Mer stöd för en korrekt tillämpning av gällande regler behövs och i kapitel 7.4.2 Uppföljning av grund- och rektorsutbildningen.

En fråga som helt förbigås av utredaren är det faktum att det är extra viktigt att barn som befinner sig i en utsatt situation känner till sina rättigheter och att de vet till vem de kan vända sig för att få stöd.
Barnombudsmannen anser att Barn- och elevombudets uppdrag är otillräckligt för att ge stöd till barn i utsatta situationer som till exempel barn och unga som är placerade genom beslut av socialtjänsten.

Barn och unga som är placerade genom beslut a socialtjänsten
Barnombudsmannen saknar i utredarens förslag 7.2.5 Granskning av undervisningen för barn och unga som är placerade genom beslut av socialtjänsten ett resonemang om hur barn som är placerade i familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB) ska garanteras rätten till en likvärdig utbildning. Barnombudsmännens uppfattning är att varje barn som omhändertas och placeras av samhället ska ha rätt till att få en skolpsykologisk och pedagogisk utredning i samband med placeringen eller en tid efter skolstarten. Utredningen ska följas av kraftfulla stödinsatser både i skolan, familjehemmet eller på institutionen. Rätten att få en särskild skolplan upprättad är särskilt viktig för barn i utsatta situationer.

Arbetsmiljön i skolan
Barnombudsmannen har vid upprepade tillfällen under ett flertal år påtalat att barn i förskolan inte omfattas av arbetsmiljölagen. Denna brist, tillsammans med andra miljöfrågor i och kring skolor ska ses i belysning av artikel 3 punkt 3 i barnkonventionen. Där framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård och skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.
  
Barnombudsmannen har under många år lyft fram frågor om barnens arbetsmiljö i skolorna. Skälet är att det är frågor som undantagslöst tas upp av barn vid samtal om skolan.

Dessa, liksom alla frågor kring miljön i skolan rör alla elever och kan på ett avgörande sätt påverka möjligheterna för elever att delta i skolans arbete. Här kan med andra ord alla elever fara illa eller riskera att fara illa. Vi vill också fästa uppmärksamheten på rätten till en god utemiljö i anslutning till förskolor och skolor som en viktig del i skyddet av barn och unga.

Barnombudsmannen saknar konkreta förslag om arbetsmiljön i skolan i avsnittet 7.3 Elevhälsan och kunskapssatsningar.  Vi anser vidare att frågor om miljön i och kring förskolor och skolor borde vara ett viktigt och självklart inslag i de åtgärder som föreslås i 7.4.2 Uppföljning av grund- och rektorsutbildningen.

Övriga synpunkter
Barnkonsekvensanalyser
Det är viktigt att beslut och andra samhällsåtgärder som berör barn föregås av barnkonsekvensanalyser. Detta bör också gälla offentliga utredningar. Vi inser att det kan invändas att hela denna utredning berör olika konsekvenser för barn, men frågan har trots detta sitt intresse. Barnkonsekvensanalysen lyfter fram barnet som därmed blir det subjekt snarare än det objekt som påverkar valet av problembeskrivning och åtgärdsförslag.

Barns rätt att komma till tals
En av de bärande idéerna i barnkonventionen är barns och ungas rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Vi saknar barnens röst i utredningen. Vi har inget stöd för att utredarens förslag fått en annan inriktning om de barn och elever utredningen rör kommit till tals. Men om barn och ungas uppfattning redovisats som en del i utredningens underlag skulle det ha varit en viktig signal från utredaren till alla dem som tar del av betänkandet. 

Föredragande i ärendet har varit utredaren Marina Gunnmo Grönros.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman  

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist