Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa kunskapsplaner i specialskolan (Dnr 2008: 00741)

Ställd till: Skolverket
Diarienummer: 9.1: 0435/11

Barnombudsmannen ställer sig positiv till Skolverkets förslag om anpassning av kursplaner i svenska, engelska och kommunikation samt kursplaner i teckenspråk och rörelse och drama till döva och hörselskadade elever i specialskolan med utvecklingsstörning. Barnombudsmannens ståndpunkter vilar på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), artikel 3 om barnets bästa och artikel 29 a om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Barnombudsmannen menar därför att det är viktigt att kursplaner och kunskapskrav är målgruppsanpassade.

Barnombudsmannen har tidigare lämnat sina synpunkter i ett remissvar till Skolverket angående Skolverkets förslag till regeringen om nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan, specialskolan och sameskolan. I det remissvaret uppmärksammar Barnombudsmannen alla barns rättigheter till utbildning som återfinns i barnkonventionen artikel 29 och barnets rätt till att känna till sina rättigheter. Barnombudsmannen vill återigen uppmärksamma att dessa rättigheter gäller alla skolformer och ska även finnas inom specialskolan när det gäller ämnen med egna kursplaner.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman