Betänkandet Antidopning Sverige (SOU 2011:10) (dnr Ku2011/205/MFI)

Ställd till: Kulturdepartementet
Diarienummer: 9.1:0216/11

Barnombudsmannen har fått Organisationsutredningens mot dopning betänkande ”Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning” för synpunkter.

Utredaren lägger endast organisatoriska och tekniska förslag rörande hur antidopningsarbetet inom idrotten ska organiseras utan att nämna barns och ungdomars särskilda utsatthet i samband med dopningsmissbruk. Någon analys av hur barn och unga ska få inflytande i antidopningsarbetet har heller inte gjorts.

Barnombudsmannen beklagar att utredningen saknar barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys.

Barnombudsmannen har i övrigt inga synpunkter på utredarens förslag.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Lisbeth Thurnell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist